English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, J. Wojturska

Współprzenikające się sieci polimerowe z poliuretanu i poliestru nienasyconego

Polimery 2002, nr 4, 242


Streszczenie

Otrzymano kompozycje o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych typu semi-IPN złożone z nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) i poliuretanu (PUR) (semi-IPN UP/PUR). Przedstawiono warunki syntezy tych układów, w której nowością jest prowadzenie poliaddycji składnika PUR w styrenie (ST), który wchodzi też w skład UP. Metodą SEM stwierdzono, że badane kompozycje semi -IP UP/PUR charakteryzują się heterogeniczną mikrostrukturą. W zależności od składu chemicznego kompozycji zarówno PUR, jak i UP mogą tworzyć fazę rozproszoną; matrycę może stanowić UP lub mieszanina UP + PUR. Stwierdzone metodą DSC występowanie trzech wartości Tg, odpowiadających sztywnym i elastycznym segmentom PUR oraz UP wskazuje na słabą mieszalność fazową. Na statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne, tj. naprężenie przy zerwaniu r), wydłużenie przy zerwaniu (εr) oraz dynamiczny moduł sprężystości Younga, wyraźny wpływ wywiera zawartość zarówno PUR, jak i ST w układzie. Wartości σr i εr maleją wraz z rosnącą zawartością PUR, ale wpływ ten przestaje być istotny, gdy udział PUR w kompozycji przekracza 10% mas. Zwiększanie zawartości ST powoduje na ogół polepszenie właściwości wytrzymałościowych próbek. Dynamiczny moduł sprężystości kompozycji zależy jedynie od jej składu, natomiast budowa użytego PUR nie wywiera tu wyraźnego wpływu.


Słowa kluczowe: poliuretany, nienasycona żywica poliestrowa, współprzenikające się sieci polimerowe, mikrostruktura, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne

P. Król, J. Wojturska (975.4 KB)
Współprzenikające się sieci polimerowe z poliuretanu i poliestru nienasyconego