English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska, J. Czupryńska

Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanuranowych

w wyniku ich alkoholizy połączonej z aminolizą

Polimery 2002, nr 2, 104


Streszczenie

Sztywne pianki PUR-PIR otrzymane bez i z dodatkiem frakcji stałej wywaru żytniego lub ziemniaczanego poddawano rozkładowi na drodze alkoholizy połączoncj z aminolizą. Produkty rozkładu wykorzystano do otrzymywania pianek, zastępując nimi pewną część (0,05—0,2 równoważnika — R) polieterolu stosowanego do syntezy pianek. Określono gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, kruchość, wskaźnik tlenowy, pozostałość po spaleniu, stabilność wymiarów liniowych, zmiany objętości (48 h w temp. 120 °C) oraz temperaturę mięknienia pianek w zależności od ich składu. Wraz ze zwiększaniem udziału produktów rozkładu (wzrostem R) w piankach otrzymanych bez dodatku frakcji stałej wywarów (pianki 1.1—1.4) rośnie ich wytrzymałość na ściskanie, a kruchość, wartość wskaźnika tlenowego i temperatura mięknienia, praktycznie biorąc, nie ulegają zmianie w stosunku do pianki kontrolnej (1.0 — bez dodatku produktu rozkładu, R = 0). W wypadku pianek otrzymanych z dodatkiem produktów rozkładu zawierających frakcję stałą wywaru żytniego (pianki 2.1—2.4), zwiększanie udziału tych produktów powoduje nieduży wzrost wytrzymałości na ściskanie, zmniejszenie kruchości i pewien spadek temperatury mięknienia. Podobnie, pianki zawierające produkt rozkładu oraz frakcję stałą wywaru ziemniaczanego (pianki 3.1—3.4) wykazują zmniejszenie kruchości i temperatury mięknienia, jednak maleje też przy tym ich wytrzymałość na ściskanie. Wartość wskaźnika tlenowego i pozostałości po spaleniu w wypadku wszystkich badanych próbek nie ulega istotnym zmianom. Widma IR potwierdziły obecność ugrupowań uretanowych i izocyjanuranowych w omawianych piankach PUR-PIR.


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanuranowe, recykling, alkoholiza z aminolizą, utylizacja wywaru żytniego i ziemniaczanego, fizyczne i mechaniczne właściwości pianek
B. Czupryński, J. Paciorek-Sadowska, J. Liszkowska, J. Czupryńska (609.8 KB)
Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanuranowych w wyniku ich alkoholizy połączonej z aminolizą