English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Földes, B. Pukánszky

Zagospodarowanie odpadów tworzywowych i tworzywa sztuczne ulegające degradacji pod wpływem środowiska naturalnego — sytuacja na Węgrzech (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 551


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę węgierskiego przemysłu tworzyw sztucznych w 2000 r., obecny stan zagospodarowania odpadów tworzywowych w tym kraju oraz obowiązujące w tej dziedzinie przepisy i ustawy (tabele 1—3, rys. 1). Główną ilość odpadów przechowuje się na składowiskach, a jedynie niewielką ich część poddaje się spalaniu lub recyklingowi. Recykling ogranicza się obecnie do wewnątrzzakładowego rozdrabniania i użytkowania odpadów poprodukcyjnych, natomiast ciągłe niewielka jest liczba firm zajmujących się zbiórką i przerobem odpadów pochodzących z innych źródeł (np. odpady komunalne). Bardziej szczegółowo omówiono wyniki prowadzonych w kilku węgierskich ośrodkach naukowych badań nad syntezą i właściwościami tworzyw ulegających degradacji w warunkach oddziaływania środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim mieszanin poliolefin (PP, PE) z termoplastyczną skrobią (TPS). Przedstawiono m.in. dane odnoszące się do wpływu obecności kompatybilizatora na morfologię oraz właściwości mechaniczne takich mieszanin (rys. 3 i 4).


Słowa kluczowe: Węgry, tworzywa sztuczne, odpady, recykling, środowisko naturalne, degradacja
E. Földes, B. Pukánszky (784.4 KB)
Zagospodarowanie odpadów tworzywowych i tworzywa sztuczne ulegające degradacji pod wpływem środowiska naturalnego — sytuacja na Węgrzech (j. ang.)