English version
Drukuj

Zapytanie ofertowe - usługa biegłego rewidenta

Warszawa, dnia 24.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr WL-2/241/291/19/MR


Dotyczy: usługi biegłego rewidenta


1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.

2. Cenę netto i brutto (PLN) uwzględniającą wszystkie koszty za przeprowadzenie badania.

3. Informacje o firmie oraz wykaz badanych podmiotów, w szczególności Instytutów.

4. Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

5. Termin płatności za usługę (w dniach od daty wystawienia faktury).

Do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - względem Instytutu.

2. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniemnumeru i daty wpisu.

3. Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia, informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.