English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek

Zastosowanie kationowej polimeryzacji według mechanizmu aktywowanego monomeru

oraz reakcji typu „click” do syntezy funkcjonalizowanego polilaktydu

Polimery 2012, nr 7-8, 501


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.501

Streszczenie

Syntezowano polilaktyd (PLA) zawierający na jednym z końców łańcucha grupę propargylową, wykorzystując w tym celu polimeryzację z otwarciem pierścienia, prowadzoną wobec kwasu protonowego i alkoholu, tzn. polimeryzację przebiegającą wg mechanizmu Aktywowanego Monomeru. Określono warunki procesu polimeryzacji pozwalającej na uzyskanie produktu o założonym ciężarze cząsteczkowym i przebiegającej bez udziału reakcji transestryfikacji i racemizacji. Polilaktyd sfunkcjonalizowany grupą propargylową poddano reakcjom typu „click” ze związkami zawierającymi grupę azydkową i grupę tiolową. W przypadku reakcji addycji z azydkiem wykazano możliwość otrzymywania kopolimerów blokowych na przykładzie sprzęgania PLA zakończonego grupą propargylową z poli(tlenkiem etylenu) zakończonym grupą -N3.


Słowa kluczowe: polimeryzacja z otwarciem pierścienia, polimeryzacja kationowa, polilaktyd, funkcjonalizacja, reakcja „click”


e-mail: bednarek@cbmm.lodz.pl

M. Bednarek (307.2 KB)
Zastosowanie kationowej polimeryzacji według mechanizmu aktywowanego monomeru oraz reakcji typu „click” do syntezy funkcjonalizowanego polilaktydu