English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński

Zastosowanie kompleksów Cu(II)-aminosilan jako katalizatorów polimeryzacji

utleniającej 2,6-dimetylofenolu (j. ang.)

Polimery 2015, nr 6, 372


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.372


Streszczenie

Silany zawierające pierwszorzędową lub/i drugorzędową grupę aminową zastosowano w charakterze ligandów w kompleksach soli miedzi(II), które następnie użyto w polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMP), w wyniku której otrzymano poli(eter 2,6-dimetylo-1,4-fenylenu) (PPE) znany też jako poli(tlenek fenylenu) (PPO). Spośród przebadanych aminosilanów, jedynie N-metyloaminopropylotrimetoksysilan (MAPTMS) — jako ligand Cu(II) — wykazywał aktywność w reakcji syntezy PPE. Porównano aktywność CuCl2 i CuBr2 jako prekursorów katalizatora polimeryzacji 2,6-dimetylofenolu i zbadano wpływ stosunku molowego N/Cu, w zakresie 80—160, na wydajność reakcji otrzymywania PPE i na jego wagowo średni ciężar cząsteczkowy (Mw). Stwierdzono, że zwiększenie stosunku molowego N/Cu w zakresie 80—120 powoduje zarówno wzrost wydajności polimeryzacji utleniającej 2,6-DMP, jak i ciężaru cząsteczkowego PPE. Polimer o największym Mw otrzymano przy użyciu katalizatora CuBr2-MAPTMS. Przy stosunku molowym N/Cu = 160 zaobserwowano spadek ciężaru cząsteczkowego PPE uzyskanego za pomocą obydwu prekursorów oraz, w przypadku zastosowania CuCl2-MAPTMS jako katalizatora, zmniejszenie wydajności polimeryzacji utleniającej. Ponadto, stwierdzono obecność zdyspergowanych w osnowie PPE krzemoorganicznych nanocząstek o sferycznym kształcie. Badania UV-Vis wykazały, że do inicjacji polimeryzacji 2,6-DMP konieczne jest silne, wywoływane przez aminosilan, pole ligandów, które ułatwia przeniesienie elektronu z monomeru do Cu(II).


Słowa kluczowe: poli(tlenek fenylenu), poli(eter 2,6-dimetylo-1,4-fenylenu), polimeryzacja utleniająca, 2,6-dimetylofenol, aminosilany
e-mail: sebastian.firlik@ichp.pl

S. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński (889.1 KB)
Zastosowanie kompleksów Cu(II)-aminosilan jako katalizatorów polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu (j. ang.)