English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Brahmi, A. Bel Hadj Amor, F. Meganem

Zastosowanie poli(chlorku winylu) modyfikowanego β-aminoalkoholami syntetyzowanymi

z tlenku limonenu do usuwania jonów metali szkodliwych

Polimery 2018, nr 4, 283


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.5

Streszczenie
Poli(chlorek winylu) (PVC) modyfikowano za pomocą trzech β-aminoalkoholi syntetyzowanych z tlenku limonenu (LO) i etylenodiaminy (EDA), dietylenotriaminy (DETA) lub trietylenotetraminy (TETA) w obecności wody jako katalizatora. W reakcji β-aminoalkoholi z PVC otrzymano trzy nowe polimery P1, P2, P3. Polimer P4 uzyskano w wyniku sieciowania P1 za pomocą DETA. Produkty scharakteryzowano metodami: spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (­FT-IR), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), analizy elementarnej (EA) i rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej (XRD). Próbki zmodyfikowanego PVC wykorzystano w ekstrakcji z roztworów wodnych jonów metali: bizmutu, żelaza, chromu, aluminium i ołowiu. Stwierdzono, że otrzymane chelatujące pochodne PVC, zwłaszcza P3, wykazują wysoką selektywność w wychwytywaniu z roztworów wodnych jonów Bi(III) i ­Fe(III), a wydajność procesu zależy od zawartości grup aminowych w polimerze oraz rozmiarów kationów i centrów koordynacyjnych.

Słowa kluczowe: tlenek limonenu, β-aminoalkohole, poli(chlorek winylu), ekstrakcja, jony metali szkodliwych

e-mail: abir_belhadj@yahoo.fr


F. Brahmi, A. Bel Hadj Amor, F. Meganem (749.5 KB)
Zastosowanie poli(chlorku winylu) modyfikowanego β-aminoalkoholami syntetyzowanymi z tlenku limonenu do usuwania jonów metali szkodliwych