English version
Drukuj

Zatrudnimy inspektora nadzoru sanitarnego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

ZATRUDNI NA CZAS REALIZACJI PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO O SPECJALNOŚCI ROBOTY SANITARNE

ZAKRES ZADAŃ:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;
 • Koordynowanie pracy zespołu zadaniowego oraz nadzór nad harmonogramem i budżetem prac,
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji i remontów,
 • Kontrola dokumentacji projektowej i rozliczeń inwestycji;
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac na życzenie inwestora;
 • Współpraca z inspektorami nadzoru pozostałych specjalności;
 • Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, a w przypadku wystąpienia wad nadzór nad ich usuwaniem;
 • Udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatację budynków i instalacji.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe techniczne o określonej specjalności;
 • Doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w określonej specjalności minimum 5 lat;
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności (konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne, instalacje i urządzenia cieplne);
 • Praktyczna znajomość przepisów budowlanych, norm, warunków technicznych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu.

OKRES ZATRUDNIENIA:
3 MIESIĄCE w wymiarze 8 godzin tygodniowo z możliwością dalszej współpracy

FORMA ZATRUDNIENIA: DOWOLNA


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. Dokumenty można też przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, ul Rydygiera 8,01-793 Warszawa, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w przedłożonej dokumentacji.


Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.