English version
Drukuj

Zespół Elektrochemii (BS-5)

p.o. Kierownik Zespołu

dr Michał Soszko

tel. +48 22 568 23 19
Tematyka badawcza

 • Hydrometalurgia i elektrometalurgia metali nieżelaznych
 • Odzyskiwanie metali i cennych pierwiastków z produktów i odpadów przemysłowych
 • Technologie otrzymywania nanometali do zastosowań przemysłowych
 • Oczyszczanie elektrolitów przemysłowych i odpadowych z zanieczyszczeń metalicznych
 • Zastosowanie nowych materiałów elektrodowych w ogniwach, akumulatorach i superkondesatorach
 • Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe z elektrolitem polimerowym – budowa i testowanie ogniw
 • Badania nad elektrokatalizą oraz mechanizmem i kinetyką wybranych procesów elektrodowych
 • Utylizacja i recykling akumulatorów i baterii
 • Kompozyty polimerowe z udziałem napełniaczy metalicznych
 • Badanie właściwości i analiza materiałów za pomocą nowoczesnych metod fizykochemicznych (SEM, PCS)
 • Oznaczanie zawartości metali w roztworach wodnych oraz w próbkach organicznych, nieorganicznych i z matrycą mieszaną organiczno-nieorganiczną (po roztwarzaniu/mineralizacji próbek)


Doświadczenie

 • Przygotowania elektrod i prowadzenia reakcji elektrodowych mających znaczenie dla elektrochemicznych źródeł energii
 • Konstrukcja i badanie akumulatorów i ogniw
 • Konstrukcja wydajnych energetycznych ogniw paliwowych typu DMFC i H2-PEFC
 • Budowa i projektowanie elektrochemicznych stanowisk badawczych
 • Badania wzakresie elektrochemicznych procesów wydzielania metali i ich związków na różnorodnych podłożach (RVC®, GC, Pt, Au, Fe, Pb, PbO2, grafit, ultramikroelektrody)
 • Badania w zakresie oczyszczania elektrolitów odpadowych z zanieczyszczeń metalicznych
 • Opracowanie technologii otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi
 • Opracowanie metody otrzymywania kompozytów polimerowych z udziałem nanoproszków miedzi do zastosowania w ekranowaniu promieniowania elektromagnetycznego


Metodyka i wyposażenie badawcze

 • badania elektrochemiczne
 • Potencjostat Volta,LAB PGZ 301, Radiometer Copenhagen
 • Potencjostat/galwanostat Autolab PGSTAT30, FRA 2, Eco Chemie
 • Potencjostat/galwanostat typ SI1287, Solartron
 • Bipotencjostat CHI 700C z elektrodą wirującą Pine
 • Zasilacz laboratoryjny AMREL LPS 303
 • Zasilacz laboratoryjny TTi EX354RD DUAL
 • Zasilacz laboratoryjny AXIOMET AX-3020L
 • Potencjostat CHI 440 Electrochemical Workstation z komorą klimatyczną Binder MKF 720
 • Elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa M-106
 • Stacje testowe ogniw paliwowych firmy Fuel CellTechnologis Inc. 1 kW i 150 W
 • Programowalne źródło prądu 1 kW, HP 6031 A
 • Programowalny odbiornik prądu 300 W Agilent 6051A
 • Ługownik Kavalier wraz z prasą ciśnieniową PKM-300
 • badania struktury i morfologii powierzchni metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz analiza składu jakościowego metodą spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS)
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (model JEOL JSM 6490LV) z mikroanalizatorem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS)
 • oznaczania zawartości metali w roztworach wodnych oraz w próbkach stałych po ich roztworzeniu (próbki nieorganiczne) lub po mineralizacji (próbki organiczne i z matrycą mieszaną organiczno-nieorganiczną
 • Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 300firmy PerkinElmer
 • Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 800firmy PerkinElmer
 • System do mikrofalowego roztwarzania/mineralizacji próbek UltraWAVE firmy Milestone
 • Analizator rtęci DMA-80 firmy Milestone
 • Piec muflowy L15/11/B170 firmy Nabertherm

 • oznaczanie wielkości cząstek oraz potencjału zeta (PCS)
 • Analizator wielkości cząstek ZETAMASTER S model DTS