English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Michalski, M. Nachman, K. Kwiatkowski

Zużycie ścierne elastomerów uretanowych z udziałem monomerycznego

lub polimerycznego diizocyjanianu MDI

Polimery 2012, nr 11/12, 839


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.839

Streszczenie

Z polimerycznego 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (p-MDI) wytworzono szereg elastomerów uretanowych (PUR) o różnej zawartości polieterowych segmentów giętkich (PTMO). W celach porównawczych otrzymano również analogiczne polimery z monomerycznego MDI (m-MDI) oraz elastomery różniące się rodzajem segmentów giętkich. Wyznaczono: gęstość, twardość, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową do zerwania, charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową odkształceń odwracalnych, energię odkształcania, energię powrotu elastycznego, dyssypację energii oraz odporność na zużycie ścierne uzyskanych materiałów. Wykazano istotne różnice badanych właściwości elastomerów uretanowych wytwarzanych z polimerycznego MDI w porównaniu z cechami analogicznych polimerów otrzymywanych z monomerycznego MDI.


Słowa kluczowe: elastomery uretanowe, polimeryczny MDI, zużycie ścierne

e-mail: konrad.kwiatkowski@zut.edu.plP. Michalski, M. Nachman, K. Kwiatkowski (142 KB)
Zużycie ścierne elastomerów uretanowych z udziałem monomerycznego lub polimerycznego diizocyjanianu MDI