English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Duliban

Badania aktywności modyfikatorów aminowych z pierścieniem s-triazynowym

w utwardzaniu nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)

Polimery 2004, nr 11-12, 774


Streszczenie

W celu skrócenia czasu żelowania nienasyconych żywic poliestrowych (oznaczonych w pracy skrótem UP resins) zastosowano nowe, wbudowywane w strukturę poliestrową modyfikatory aminowe stanowiące pochodne s-triazyny zawierające w cząsteczce jedną, dwie lub trzy grupy N-fenylo-N-(2-hydroksyetylowe) (modyfikatory A-C) bądź grupy N,N-bis(2-hydroksyetylowe) (modyfikatory D-F). Żywice UP sieciowano za pomocą nadtlenku benzoilu albo nadtlenku butanonu jako inicjatora oraz przyspieszacza kobaltowego . Zbadano wpływ rodzaju i ilości modyfikatora aminowego, a także ilości przyspieszacza kobaltowego na czas żelowania (tgel.) w temp.25 oC (rys. 1-4). Wszystkie modyfikatory powodowały w różnym stopniu skrócenie tgel.. Stwierdzono, że modyfikatory znacznie ograniczają stabilność żywic UP w temp. 70 oC (rys. 5). Poprawę stabilności modyfikowanych żywic uzyskano wprowadzając niewielką ilość chlorku benzylotrietyloamoniowego (rys. 6). Metodą różnicowej analizy termicznej scharakteryzowano przebieg rozkładu termicznego utwardzonych żywic (tabela 1); największą stabilność termiczną wykazała żywica zawierająca 2-[N-fenylo-(2-hydroksyetylo)amino]-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazynę (modyfikator A).


Słowa kluczowe: aminy trzeciorzędowe, nienasycone żywice poliestrowe, wbudowane modyfikatory, czas żelowania, stabilność, rozkład termiczny

J. Duliban (123.7 KB)
Badania aktywności modyfikatorów aminowych z pierścieniem s-triazynowym w utwardzaniu nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)