English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kwiatkowski, Z. Rosłaniec

Badanie połączeń spawanych elastomerów poli(eterowo-estrowych).

Cz. I. Wpływ zawartości segmentów giętkich na morfologię i właściwości mechaniczne (j. ang.)

Polimery 2004, nr 4, 268


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań spawania multiblokowych elastomerów poli(eterowo-estrowych) (PEE) zaliczanych do grupy elastomerów termoplastycznych (TPE). Badane PEE [wzór (I)] składały się z miękkich bloków polioksytrametylenowych (FS) i twardych bloków poli(tereftalanu butylenu) (RS); różniły się one wzajemnym stosunkiem FS:RS. Do wykonania połączeń zastosowano technikę spawania drutem (prętem) (wire welding, rys. 1) oraz spawania wytłocznego (extrusion welding, rys.2). Metodami mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej scharakteryzowano morfologię spoin (rys. 4-7) oraz ich właściwości mechaniczne (rozciąganie, zginanie, udarność, tabela 1, rys. 8, 9). Materiały spoin nie były suszone przed użyciem i dlatego podczas spawania (temp. 250-300 oC) zachodziła degradacja hydrolityczna, zwłaszcza widoczna w PEE o większej zawartości RS, co stwierdzono na podstawie pomiarów wskaźnika szybkości płynięcia (MFR, rys. 10). Wykazano, że PEE o przewadze miękkiej fazy polioksytetrametylenowej (FS) są spawalne zastosowanymi technikami spawania, nawet przy użyciu niesuszonych materiałów na spoiny.


Słowa kluczowe: multiblokowe elastomery termoplastyczne, spawanie drutem, spawanie wytłoczne, stosunek bloków miękkich do twardych, morfologia spoiny, właściwości mechaniczne spoiny

K. Kwiatkowski, Z. Rosłaniec (1.03 MB)
Badanie połączeń spawanych elastomerów poli(eterowo-estrowych). Cz.I. Wpływ zawartości segmentów giętkich na morfologię i właściwości mechaniczne (j. ang.)