English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kwacz, S. Chizhik, Z. Rymuza, Z. Kusznierewicz

Badanie właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej polimerowych elementów

miniaturowego łożyska ślizgowego przy użyciu mikroskopu sił atomowych

Polimery 2004, nr 7-8, 551


Streszczenie

Szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne mikroskopii sił atomowych (AFM) i przeanalizowano przebieg uzyskiwanej tą metodą krzywej siła-odległość stanowiącej podstawę pomiarów modułu sprężvstości powierzchniowych warstw materiałów. Scharakteryzówano własną modyfikację metody AFM (wariant dynamicznej mikroskopii sił) polegającą na wprowadzeniu sondy pomiarowej w rezonansowy ruch drgający i następnym zbliżaniu oscylującej sondy do badanej powierzchni próbki. Analizowaną funkcję stanowi tutaj krzywa amplituda-odległość. Omówioną metodę wykorzystano do zbadania zależności modułu sprężystości (E) różnych materiałów polimerowych (terpolimeru ABS, poliamidów, poliwęglanu, polistyrenu i poliacetalu) od głębokości wnikania sondy. Ustalono, że niezależnie od rodzaju polimeru E przybiera maksymalne wartości na powierzchni swobodnej (bez obciążenia, głębokość wnikania ostrza 0 nm). Największym modułem spośród badanych polimerów charakteryzował się poliwęglan oraz poliacetal zawierający 20% mas. politetrafluoroetylenu. Wyniki pracy wskazują na konieczność uwzględniania zmienności E w obliczeniach tarcia i właściwości mechanicznych odkształcanych współpracujących powierzchni.


Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych, rezonansowy tryb pracy, warstwa wierzchnia polimerów, moduł sprężystości, skrobia, polietylen, kopolimer etylen/kwas akrylowy, absorpcja wody, właściwości wytrzvmałościowe przy rozciąganiu

M. Kwacz, S. Chizhik, Z. Rymuza, Z. Kusznierewicz (1.06 MB)
Badanie właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej polimerowych elementów miniaturowego łożyska ślizgowego przy użyciu mikroskopu sił atomowych