English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Gościański, H. Maciejewski, J. Guliński, H. Leda

Badanie wpływu modyfikacji mineralnych napełniaczy proszkowych silanami

na wybrane właściwości mechaniczne liniowego polietylenu małej gęstości

Polimery 2004, nr 1, 15


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań modyfikacji związkami silanowymi [N-2-(aminoetylo)-3-aminopropylotrimetoksysilanem lub winylotrietoksysilanem] mineralnych napełniaczy proszkowych (popiół lotny, talk, kreda, Al2O3), które zastosowano jako napełniacze PE-LLD. Otrzymano szereg różniących się składem kompozytów PE-LLD z napelniaczami modyfikowanymi chemicznie roztworami tych silanów oraz, dla porównania, roztworami amin (n-butyloaminy, trietanoloaminy). Scharakteryzowano wyniki badania zarówno napełniaczy, jak i kompozytów metodą sorptometryczną (powierzchnia właściwa), dyfraktometryczną, anaIizy elementarnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Określono również właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i twardość kompozytów. Wyniki badań wskazuja na istotny wpływ silanowych promotorów adhezji na oddziaływanie napełniaczy z matrycą polimerową, czyli na skuteczność napełniania PE-LLD prowadzącego do polepszenia niektórych właściwości mechanicznych otrzymywanych kompozytów.


Słowa kluczowe: liniowy polietylen małej gęstości, napełniacze mineralne, silanowe promotory adhezji, kompozyty, oddziaływanie napełniacz-matryca polimerowa, właściwości mechaniczne
M. Gościański, H. Maciejewski, J. Guliński, H. Leda (1.78 MB)
Badanie wpływu modyfikacji mineralnych napełniaczy proszkowych silanami na wybrane właściwości mechaniczne liniowego polietylenu małej gęstości