English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Czaja, M. Białek

Rola chlorku magnezu jako nośnika katalizatorów Zieglera—Natty

Polimery 2000, nr 9, 608


Streszczenie

Omówiono stan wiedzy na temat roli chlorku magnezu, zastosowanego w charakterze nośnika katalizatorów typu Zieglera—Natty. Przedstawiono wyniki oceny charakterystyki strukturalnej różnych nośników. Własne badania porozymetryczne (tabela 2) oraz rozkład granulometryczny różnych nośników [MgCl2, MgCl2(thf)2, Al2O3] przed i po mieleniu (rys. 2 i 3) sugerują, że jednym z powodów korzystnej roli chlorku magnezu jako nośnika katalizatorów Zieglera—Natty jest jego duża podatność na takie zmiany w trakcie przygotowania nośnika (mielenie, obecność zasady Lewisa), które prowadzą do lepszego wykorzystania jego masy i powierzchni ziaren w tworzeniu katalitycznych centrów aktywnych. Świadczy o tym fakt, że długotrwałe mielenie MgCl2 powoduje, oprócz wzrostu stopnia rozdrobnienia ziaren, jednoczesne zwiększenie powierzchni właściwej i objętości porów. Porównano aktywność w polimeryzacji etylenu różnych nośnikowych katalizatorów Zieglera—Natty (z MgCl2 lub Al2O3 jako nośnikiem) po ich 24-godzinnym mieleniu (tabela 4).
Słowa kluczowe: katalizatory Zieglera—Natty, chlorek magnezu, mielenie, obecność zasady Lewisa, charakterystyka struktury, aktywność w polimeryzacji etylenu
K. Czaja, M. Białek (765.6 KB)
Rola chlorku magnezu jako nośnika katalizatorów Zieglera—Natty