English version
Drukuj

Informacje dla użytkowników

Jak znaleźć audytora rocznych sprawozdań do BDR?

Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej potwierdzenie, żewszyscy audytorzy, którzy są uprawnieni do dokonywania audytów sprawozdań dotyczących F-gazów przekazywanych przez podmioty do Komisji Europejskiej (do BDR) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 517/2014, mogą zarejestrować się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/ tak, aby potencjalni klienci mogli łatwiej znaleźć firmę, która przeprowadzi audyt. W związku z tym w celu znalezienia audytora importerzy HFC luzem w ilości 10 000 ton CO² eq lub więcej rocznie oraz importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC w ilości 100 ton CO² eq lub więcej rocznie mogą znaleźć audytora na tej stronie.

Przypominamy, że termin przekazywania sprawozdań do BDR za 2019 rok upływa 31 marca 2020 r.

(3 III 2020)

Broszura dla użytkowników

Broszura „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” zawierająca informacje o alternatywnych dla HFC o wysokim GWP rozwiązaniach dla urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach, w szczególności wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych.

Broszura w języku angielskim jest dostępna tutaj.

(30 VII 2019)


Broszura dla użytkowników

Europejskie Stowarzyszenia AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE wspólnie opracowały broszurę „Protect your business - Buy refrigerants fromsafe sources!” informującą o zagrożeniach związanych z zakupem F-gazów ze źródeł niewiadomego pochodzenia, poruszającą kwestie związane z nielegalnym handlem.

Broszura w języku angielskim do pobrania tutaj.

(24 VII 2019)
Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest już dostępne polskie tłumaczenie zaktualizowanej wersji opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które można pobrać ze strony internetowej KE.

(22 V 2019)


Deklaracja dla importerów HFC w 2020 r.

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=PL zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.”.

Zgodnie z tym zawiadomieniem deklaracje będzie można zgłaszać do Komisji Europejskiej od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r. godz.13:00. Wskazówki, jak to zrobić, można pobrać ze strony Komisji Europejskiej.
(6 V 2019)

Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest dostępna zaktualizowana wersja opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated green house gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej KE. Tłumaczenia na inne wersje językowe powinny być dostępne pod koniec marca 2019.

(26 II 2019)
Raporty w zakresie F-gazów

Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających, przekazywane na podstawie art. 19 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/201.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Szczegółowe informacje dotyczące raportowania są dostępne na stronie http://www.ichp.pl/bowoik-raportowanie

(29 I 2019)
Warsztaty dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej urządzeń w kontekście wycofywania substancji HFC

W dniach 9-10.07.2018 r. odbyły się w Wiedniu Warsztaty dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej urządzeń w kontekście wycofywania substancji HFC, w których wzięli udział delegaci poszczególnych krajów - Stron Protokołu montrealskiego na spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Stron tego Protokołu oraz przedstawiciele instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, przemysłu i organizacji pozarządowych z wielu krajów świata. Program Warsztatów obejmował 3 podstawowe grupy zagadnień:

A. Ogólne zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej w odniesieniu do sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,

B. Techniczne możliwości poprawy efektywności energetycznej,

C. Działania inwestycyjne, finansowe i legislacyjne umożliwiające poprawę efektywności energetycznej w kontekście Poprawek z Kigali.

W ramach tych trzech grup zagadnień zorganizowano 6 sesji, w których przedstawiono ponad 30 prezentacji. Prezentacje są dostępne na stronie http://conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/energy-efficiency/presentations/SitePages/Home.aspx

(16 VII 2018)

Broszura dla użytkowników

Europejska Agencja EPEE opracowała broszurę przeznaczoną dla użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz firm serwisujących takie urządzenia wyjaśniającą, dlaczego nie należy instalować urządzeń zawierających gazy o wysokim współczynniku GWP - R-404A oraz R-507A.
Broszura w języku angielskim jest dostępna tutaj. Wersja w języku polskim do pobrania tutaj.
(1 III 2018)

Ważne dla importerów urządzeń napełnionych fabrycznie HFC

Przypominamy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia 517/2014, od 1 stycznia 2018 r. sprawozdania za poprzedni rok przekazywane do 31 marca do Komisji Europejskiej przez importerów urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC, którzy otrzymali autoryzację na wykorzystanie w tym celu kontyngentów na przywóz HFC do UE, muszą być zweryfikowane przez niezależnego audytora. Audyt mogą przeprowadzić dowolne firmy audytorskie akredytowane na podstawie Dyrektywy 2003/87/WE lub do celów weryfikacji sprawozdań finansowych. Lista audytorów GHG akredytowanych na podstawie Rozporządzenia 600/2012 wydanego na podstawie Dyrektywy 2003/97/WE jest dostępna na stronie Polskiego Centrum Akredytacji https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-ghg/.

Wskazówki dla audytorów są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf.

(30 I 2018)

Warsztaty „Sustainable Technologies for Air-Conditioning”

W dniach 20-24 listopada 2017 r. odbyło się w Montrealu (Kanada) połączone spotkanie Stron Konwencji Wiedeńskiej i Protokołu montrealskiego. Spotkanie miało uroczysty charakter ze względu na przypadającą w tym roku 30. rocznicę podpisania Protokołu montrealskiego. Przed spotkaniem zorganizowano Warsztaty zatytułowane „Sustainable Technologies for Air-Conditioning” dotyczące technologii alternatywnych do HFC w sektorze klimatyzacji. Prezentacje wygłoszone na tych Warsztatach są dostępne podlinkiem: http://ccacoalition.org/en/resources/presentation-materials-sustainable-technologies-air-conditioning-workshop

(8 XII 2017)

Najnowsze publikacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała:

  1. Raport i aneks (dostępne tutaj: raport, aneks) dotyczące dostępności technologii alternatywnych w odniesieniu do wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych zawierających F-gazy o GWP równym lub większym niż 150 i objętych zakazem wprowadzania do obrotu od 1 stycznia 2022 r. (pozycja 13 Załącznika III do Rozporządzenia (UE) 517/2014).
  2. Prezentację (dostępna tutaj) zawierającą informacje o wstępnych wynikach europejskiego projektu „Gapometer” realizowanego przez stowarzyszenie EPEE dotyczących działań, jakie powinny zostać podjęte przez supermarkety w celu dostosowania się do wycofywania czynników chłodniczych z grupy HFC o wysokim GWP.

(5 X 2017)


Ważne dla importerów urządzeń napełnionych fabrycznie HFC

Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC, którzy przywiozą w ciągu danego roku kalendarzowego w tych urządzeniach mniej niż 100 ton CO2 eq HFC, nie muszą uzyskiwać od unijnych importerów lub producentów tych substancji autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów na te substancje w tym danym roku kalendarzowym. Należy przy tym pamiętać, że mieszaniny zawierające HFC są traktowane dla potrzeb Rozporządzenia 517/2014 jako HFC, czyli przy obliczaniu ilości HFC przywiezionych w urządzeniach należy w przypadku mieszanin uwzględnić wartość GWP dla całej mieszaniny obliczoną zgodnie z Załącznikiem IV do Rozporządzenia 517/2014.

(14 VII 2017)


Deklaracja dla importerów HFC
Na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.016.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2017:016:TOC zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2018 r.”

Okres składania przez importerów HFC deklaracji: od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 31 maja 2017 godz. 13:00.

(19 I 2017)

Informacja o bezpiecznych dla środowiska alternatywach dla HFC
Na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives_en dostępna jest informacja o bezpiecznych dla środowiska alternatywach dla HFC w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji.
(6 XII 2016)


Aktualizacja wskazówek dla importerów urządzeń zawierających HFC

Jest już dostępna, opublikowana przez Komisję Europejską aktualizacja wskazówek dla importerów urządzeń zawierających HFC w językach polskim i angielskim – http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1– wskazówki są dostępne w zakładce „Guidance: Imports of pre-charged equipment”.

(16 XI 2016)


Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC


Otrzymaliśmy informację od Komisji Europejskiej, że w Rejestrze HFC została stworzona opcja (tzw. „pooling system”), która może zainteresować producentów i importerów urządzeń zawierających HFC, gdyż umożliwia producentom urządzeń negocjowanie z posiadaczami kontyngentów autoryzowania wykorzystania przez nich dużych ilości HFC, które mogą oni z kolei przekazać importerom. Firmy mogą się teraz rejestrować jako „producenci urządzeń” („manufacturers of equipment”), co pozawala im na uzyskanie autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów HFC od ich posiadaczy (tzw. „quota holders”). Dodatkowo rejestr HFC został zmodyfikowany tak, aby ci producenci urządzeń mogli delegować te autoryzacje (lub ich część) na rzecz importerów urządzeń (tzw. „equipment importers”). Ci ostatni mogą oczywiście nadal uzyskiwać autoryzację na wykorzystanie kontyngentów bezpośrednio od ich posiadaczy. Należy podkreślić, że importerzy urządzeń będą potrzebowali takiej autoryzacji już od 1 stycznia 2017 r. po to, aby spełnić wymaganie art. 14 Rozporządzenia (UE)517/2014. Ta funkcja delegowania przez producentów urządzeń całości lub części swojej autoryzacji na rzecz importerów urządzeń jest dla nich dostępna po otwarciu ich ważnej („valid”) autoryzacji w Rejestrze HFC. Wskazówki dla importerów urządzeń (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation) będą odpowiednio poprawione, aby uwzględnić tę nową funkcję, ale Komisja informuje, że nie będzie to możliwe wcześniej niż we wrześniu.

Jednocześnie informujemy, że jeśli importowane urządzenia zawierają mieszaninę, w skład której wchodzi HFC, to ich importer od 1 stycznia 2017 r. będzie musiał posiadać autoryzację na wykorzystanie kontyngentu obejmującą całkowitą ilość ton GWP tej mieszaniny zawartej w tych urządzeniach. GWP mieszaniny oblicza się zgodnie z Załącznikiem IV do Rozporządzenia (UE)517/2014.

(5 VII 2016)Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
znajdą Państwo tutaj

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS)
o SZWO i FGC
dostępne są tutajDeklaracja zgodności

Zostało już opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie deklaracji zgodności ustanawiające treść deklaracji zgodności wymaganej od importerów i producentów urządzeń fabrycznie napełnionych HFC na mocy art. 14 ust. 2 Rozporządzenia (UE)517/2014 od 1 stycznia 2017 r.

(28 VI 2016)Wskazówki dla audytorów
Komisja Europejska przygotowała dokument Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases stanowiący wskazówki dotyczące audytorów raportów składanych do Komisji przez importerów
(24 III 2016)Nowa publikacja KE

Informujemy o opublikowaniu przez KE nowego dokumentu zawierającego informacje dotyczące kwestii związanych z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 517/20014 dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation).

(3 XI 2015)

Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane

Informujemy o opublikowaniu przez Komisje Europejską broszury informacyjnej „Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane” dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła w wersji PL i wersji EN (pliki do pobrania).


UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.


Audytor ten musi być:

a) akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo

b) akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Śrobowiska i Komisji na ich wniosek.UWAGA!

Nowa Ustawa dotycząca SZWO i F-gazów

Informujemy, że w dniu 21 maja 2015 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. osubstancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.


Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Natomiast kwestie dotyczące wykorzystania F-gazów zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

Przepisy zawarte w Ustawie nakładają m.in. obowiązki dla personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu,stosowania SZWO i F-gazów oraz produktów, urządzeń, gaśnic i systematów ochrony ppoż. zawierających te substancje lub od nich uzależnionych.


Przepisy ustawy:

  • ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń w zakresie SZWO i F-gazów;
  • nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
  • ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony ppoż,
  • nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów
  • definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
  • wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów oraz również części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nowe publikacje

Informujemy o opublikowanych przez AREA publikacjach:


„F-gas: national registries of certified companies and individuals” – zawierająca informacje o systemach certyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich


„Low GWP Refrigerants. Guidance on minimum requirements for contractors' training & certification” – dotycząca minimalnych wymagań odnośnie szkolenia i certyfikacji dla przedsiębiorców zajmujących się czynnikami chłodniczymi o niskim GWP


„AREA F-Gas GUIDE. A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors” – dotycząca praktycznych wskazówek odnośnie nowego rozporządzenia F-gazowego dla sektora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


Informujemy o opublikowanym przez Komisję Europejską kalkulatorze przeliczającym tony metryczne na ekwiwalent CO2 dla poszczególnych mieszanin zawierających HFC(plik do pobrania ).


Informujemy o opublikowaniu przez Komisję Europejską broszury informacyjnej „Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” oraz Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane" („Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases” ).


Szkolenie i egzamin na certyfikat F-gazowy

Informujemy, że Fundacja PROZON organizuje szkolenie oraz egzamin na Certyfikat F-gazowy przy współpracy słowackiej jednostki certyfikującej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji PROZON.Zawiadomienie dla producentów i importerów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.


W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane "Zawiadomienie dla producentów iimporterów wodorofluorowęglowodorów oraz nowych przedsiębiorstw zamierzających wprowadzić wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2015 r.".

bowoik_logo2


Zawiadomienie 2014/C 153/07 (wersja PL)
Zawiadomienie 2014/C 153/07 (wersja EN)

Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych


Informujemy, że w dniu 20 maja zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:


Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja PL)

Rozporządzenie nr 517/2014 (wersja EN)


UWAGA - Rewizja Rozporządzenia (WE) nr 842/2006


Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej został zamieszczony dokument „WNIOSEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” zawierający propozycję zmian w niniejszym rozporządzeniu opracowany przez Komisję Europejską. Dokument ten można pobrać z naszej strony w polskiej lub angielskiej wersji językowej.


Konferencja „Advancing Ozone & Climate Protection Technologies: Next Steps”


Informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2012 r. w Bangkoku odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca technologii przyjaznych dla klimatu i warstwy ozonowej. Program konferencji oraz spis wygłoszonych prezentacji dostępny jest na stronie internetowej konferencji. W BOWOiK dostępne są prezentacje wygłoszone podczas tej konferencji. Zainteresowane poszczególnymi prezentacjami osoby prosimy o kontakt.Uwaga! Ostrzegamy przed zastosowaniem podrobionego czynnika chłodniczego R-134a

Coraz częściej zdarzają się przypadki zastosowania sprzedawanych jako R-134a, mieszanek gazów chłodniczych, które mogą zawierać takie gazy chłodnicze jak: R-40 (chlorek metylu), R-22, R-290 (propan) i R-142b. Stosowanie takiego podrobionego czynnika chłodniczego jest niebezpieczne dla osób pracujących bezpośrednio z czynnikiem chłodniczym, gdyż nie tylko może doprowadzić do zniszczenia układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych, ale także do eksplozji. Sama mieszanina tych gazów jest łatwopalna, a dodatkowo chlorek metylu powodujący korozję układów chłodniczych czy klimatyzacyjnych reagując z aluminium tworzy piroforyczny trimetyloglin, zapalający się w kontakcie z tlenem z powietrza. Zakup czynnika R134a znanej i wiarygodnej marki nie jest niestety wystarczającym środkiem zapobiegawczym, ponieważ częsty jest również proceder podrabiania samych etykiet np. takich producentów jak: jak DuPont czy Honeywell.

Więcej informacji można znaleźć:


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2011

Informujemy, że w dniach 11-12 października 2011 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2011 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach.


Międzynarodowe warsztaty ATMOsphere 2010

Informujemy, że w dniach 27-28 września 2010 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące naturalnych czynników chłodniczych ATMOsphere 2010 – International Workshop on Natural Refrigerants. Możliwe jest zapoznanie się z prezentacjami i raportem oraz pobranie wszystkich prezentacji wygłoszonych na warsztatach oraz pobranie raportu.


Wskazówki i interpretacje Komisji Europejskiej dotyczące niektórych problemów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych 1
pobierz plik PDF w wersji


Broszury informacyjne2

Okładka Opis

wersja polska

english version

Informacje dla operatorów i personelu technicznego, związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - rozdzielnice wysokiego napięcia

Informacje dla operatorów i personelu technicznego, związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych

Informacje dla operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice

Informacje dla personelu technicznego i przedsiębiorstw związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice

ICHP - 5

Informacje dla operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

Informacje dla personelu technicznego i przedsiębiorstw związane z obsługą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

Informacje dla podmiotów produkujących, przywożących, wywożących lub stosujących fluorowane gazy cieplarniane oraz wprowadzających do obrotu w UE urządzenia zawierające te gazy1Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone tylko do celów informacyjnych i nie mogą być rozpatrywane jako prawnie wiążące.
2Broszury informacyjne zostały opracowane przez Komisję Europejską i zawierają wyłącznie informacje dotyczące przepisów europejskich. Po opublikowaniu przepisów krajowych dotyczących F-gazów broszury zostaną uzupełnione o informacje dotyczące tych przepisów.

Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (wersja ang.) (82.3 KB)
Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (wersja pol.) (327.9 KB)
„F-gas: national registries of certified companies and individuals” (310.6 KB)
„Low GWP Refrigerants. Guidance on minimum requirements for contractors' training & certification” (922.4 KB)