English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, A. Cebulska

Homopolimeryzacja metakrylanu 3-chloro-2-hydro-ksypropylu

i jego kopolimeryzacja z metakrylanem metylu

Polimery 2003, nr 4, 268


Streszczenie

Określono warunki otrzymywania metodą prowadzonej w 1,4-dioksanie polimeryzacji rodnikowej rozpuszczalnych homopolimerów metakrylanu 3-chloro-2-hydroksypropylu (CHPMA) oraz kopolimerów CHPMA z metakrylanem metylu (MMA). Wyniki badania wpływu wyjściowego stężenia CHPMA i czasu polimeryzacji na jej przebieg wskazują, że warunkiem powstawania produktów rozpuszczalnych jest stosowanie stężenia CHPMA ≤5% obj. Budowę chemiczną otrzymanych homopolimerów i kopolimerów scharakteryzowano metodami IR, widm Ramana, 1H NMR oraz 13C NMR. Określono też mikrostrukturę tych produktów (udziały molowe triad: syndiotaktycznej, heterotaktycznej i izotaktycznej, a także diad mezo i racemo). Uzyskane wyniki doświadczalne świadczą o tym, że bardziej reaktywnym komonomerem jest MMA. Zbadano wpływ składu kopolimerów na ich gęstość i temperaturę zeszklenia oraz określono (GPC) wartości Mn i MW/Mn.


Słowa kluczowe: metakrylan 3-chloro-2-hydroksypropylu, metakrylan metylu, homopolimery i kopolimery, rozpuszczalność, budowa chemiczna, mikrostruktura, współczynniki reaktywności, właściwości fizykochemiczne

J. Łukaszczyk, A. Cebulska (454 KB)
Homopolimeryzacja metakrylanu 3-chloro-2-hydro-ksypropylu i jego kopolimeryzacja z metakrylanem metylu