English version
Drukuj

Inne projekty ramowe UE - zakończone

Zakończone

Projekt GEF-2328-2750-4822

Projekt GEF-2328-2750-4822 nt.: "Całkowita, sektorowa eliminacja bromku metylu w krajach z gospodarką w okresie przejściowym" był realizowany między innymi w Polsce w ramach umowy zawartej między IChP i Oddziałem Technologii, Przemysłu i Gospodarki Agencji Ochrony Środowiska ONZ w Paryżu (United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economy, Paris). Projekt był finansowany przez Globalny Fundusz na Rzecz Ochrony Środowiska (Global Environment Facility - GEF - ONZ). Agencjami wdrażającymi projekt był: UNEP - część nie inwestycyjna i UNDP - część inwestycyjna. Czas realizacji I etapu: marzec - lipiec 2005. Czas realizacji II etapu: do czerwca 2006, III etapu: do 30 czerwca 2008. Ze strony Polski projektem zarządzał Zespół ds. Koordynacji Projektu w IChP, którym kieruje doc. dr inż. Janusz Kozakiewicz.
Polska wnosia do Projektu swój wkład w postaci "in kind".

Projekt Transition Facility nr 2004/016-829.02.01

Projekt nr 2004/016-829.02.01 nt.: "Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH" obejmował usługę szkoleniową polegającą na przygotowaniu programu szkolenia i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzeniu 7 dwuetapowych szkoleń w zakresie REACH dla 150 osób z branży chemicznej (producentów i importerów substancji i preparatów chemicznych), w ramach projektu finansowanego ze Środków Przejściowych (Transition Facility Komisji Europejskiej). Projekt o nr referencyjnym 2004/016-829.02.01.03/P wykonywany był przez IChP po wygraniu przetargu, w ramach umowy nr CRU 7189/JFK/PPT-D1/2006-TF20044/016-829.02.01.03/P. Okres realizacji projektu: 01.12.2005 - 31.12.2007. Austriackim Liderem Projektu był dr Helmut Witzani, Polskim Liderem Projektu był dr Michał Andrijewski, Dyrektor Departamentu ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, a Długoterminowym Doradcą Pomocy Bliźniaczej był Prof. Klaus Wettig. Realizatorami projektu w IChP byli: mgr Andrzej Milczarek, mgr inż. Andrzej Krześlak, mgr Marcela Palczewska-Tulińska.

Projekt COST P12 WG1, WG2 i WG3

Projekt COST P12 nt.: "Structuring of Polymers" był realizowany przez zespoły badaczy pracujących w 9 krajach europejskich. Koordynatorem projektu był prof. Christoph Schick z Universitat Rostock (Niemcy). Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2004 r. Zakończono w grudniu 2007 r. UE pokrywała koszty seminariów, warsztatów i krótkoterminowych pobytów naukowych. Osoby uczestniczące w WG1 i WG2 z IChP: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński oraz dr inż. Ewa Rudnik.
Koordynatorem projektu COST P12 WG3 nt.:"Bank of Crystallizable Polymers", był prof. Gian Carlo Alfonso (Genua, Włochy). Osobą uczestniczącą z IChP był prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobkowski. Realizacja projektu COST P12 WG3 była finansowana w IChP w ramach prac własnych Zakładu NB-5.

Projekt Laboratorium POLMATIN

Projekt Laboratorium POLMATIN nt.:"Utworzenie i wyposażenie laboratorium badawczego nanomateriałów i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemysłowym . Laboratorium POLMATIN". Projekt realizuje Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym POLMATIN, działające w strukturze IChP. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy gospodarczej między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.
Termin realizacji 01.08.2006 - 30.09.2007. Kierownik projektu: dr Maria Zielecka.
Zakres tematyczny projektu jest zgodny z programem badawczym Centrum POLMATIN, któremu MNiI nadało status Centrum Doskonałości uchwałą KBN nr 47/2004 z 16.09.2004 (Dz.U. nr 10, poz 65).

Projekt UE PHARE 2002/00.580.02.02

Projekt UE PHARE 2002/00.580.02.02 nt.: "Wzmacnianie zdolności administracyjnych w zakresie oceny ryzyka i kontroli produktów chemicznych" był realizowany w ramach polsko-austriackiej umowy bliźniaczej. Austriackim Liderem Projektu był dr Helmut Witzani, Polskim Liderem Projektu był dr Michał Andrijewski, Dyrektor Departamentu ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, natomiast Senior Liderem Projektu był dr Jerzy Majka, Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych. Doradcą przedakcesyjnym (Resident Twinning Adviser) była Dr Gerda Zartner-Nyilas.
Osobami uczestniczącymi w projekcie z IChP byli: mgr Andrzej Milczarek i mgr inż. Andrzej Krześlak. Okres realizacji projektu 28.10.2003 - 25 .06.2005. Koszty realizacji projektu pokrywane były z funduszu PHARE - UE.

Projekt ChemFed/ChemLeg-2
Głównym realizatorem projektu ze strony polskiej, była Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC). Głównym Koordynatorem była Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Projekt realizowany był na mocy porozumienia zawartego pomiędzy CEFIC oraz PIPC. Finansowany był z Funduszu PHARE Business Support Programme. Poza PIPC w projekcie uczestniczyły stowarzyszenia przemysłu chemicznego następujących Państw Regionu Europy Centralnej i Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Rumunii (tej ostatniej w ograniczonym zakresie).
Głównym celem projektu było wsparcie stowarzyszeń przemysłu chemicznego Państw Regionu Europy Centralnej i Wschodniej we wdrażaniu prawodawstwa unijnego w dziedzinie kontroli i zarządzania chemikaliami, ochrony środowiska oraz ochrony socjalnej wśród przedsiębiorstw członkowskich tych stowarzyszeń. Wyróżniono pięć głównych zagadnień, nad którymi skoncentrował się projekt:

  • Legislacja dotycząca chemikaliów, w tym przede wszystkim projekt rozporządzenia Rady i PE w sprawie systemu REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals);

  • Ochrona zdrowia człowieka i środowiska, w tym przede wszystkim Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń - zwana potocznie Dyrektywą IPPC;

  • Bezpieczeństwo w transporcie chemikaliów, w tym wdrażanie systemu SQUAS (Safety and Quality Assessment Systems for the Transport/Storage/Handling of Chemicals);

  • Polityka socjalna i zatrudnienie - we współpracy z Europejską Konfederacją Pracodawców Chemicznych ECEG (European Chemical Employers' Group);

  • Statystyka ekonomiczna i porównawcza (benchmarking).

Zadania związane z legislacją dotyczącą chemikaliów (system REACH) oraz z wdrażaniem Dyrektywy IPPC koordynował mgr inż. Andrzej Krześlak (IChP). Niezależnie od tego IChP korzysta z rozwiązań będących przedmiotem projektu jako firma członkowska PIPC.
Realizację projektu rozpoczęto w maju 2003 roku. Został zakończony 30 kwietnia 2005 roku.


Projekt analityczny

Projekt analityczny (program ILC) pt.: Międzynarodowe porównanie międzylaboratoryjne (ILC) nt. oznaczania pierwiastków śladowych w Mące Kukurydzianej (INCT-CF-3) i Mące Sojowej (INCT-SBF-4) - przyszłych certyfikowanych materiałach odniesienia.
Organizatorem projektu był Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Koordynator badań: dr H. Polkowska-Motrenko.
Program obejmował analizę ww. materiałów (INCT-CF-3, INCT-SBF-4) oraz dodatkowo Materiału Odniesienia (materiał pochodzenia biologicznego) na zawartość 50 pierwiastków.
Celem programu było wyznaczenie wartości atestowanych oraz informacyjnych dla obu badanych materiałów - przyszłych certyfikowanych materiałów odniesienia INCT-CF-3 i INCT-SBF-4.
Okres realizacji projektu: październik 2003 r. - grudzień 2006 r.
W programie uczestniczyło 90 laboratoriów z 19 krajów. Koszty związane z realizacją projektu w Zakładzie Analitycznym IChP były pokrywane przez Instytut. Osobą odpowiedzialną w IChP była mgr inż. Dorota Kolasa.

Projekt analityczny G7RT-CT-2002-05110

Projekt analityczny (program PT) pn. QuaNAS Proficiency Testing Scheme 'Trace Metals in Urban Dust' w ramach projektu europejskiego GROWTH Project G7RT-CT-2002-05110, Project No. GTC1-2002-73003, akronim QuaNAS (projekt UE "Rozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w krajach kandydujących do UE").
Organizator projektu: Dr Kees J.M. Kramer, MERMAYDE, Bergen, Holandia.
Celem programu było stworzenie rozległego forum dla doskonalenia systemu metrologicznego w chemii w krajach nowo przyjętych do UE poprzez przekaz informacji pomiędzy krajami członkowskimi a krajami nowo przyjętymi do UE.
Badanie biegłości (PT) obejmuje analizę próbki pyłu miejskiego na zawartość pierwiastków śladowych: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn oraz wyznaczenie dla każdego z pierwiastków wartości odniesienia.
Okres realizacji projektu: marzec 2005 r. - grudzień 2006 r.
Liczba uczestników: 78 laboratoriów z 12 krajów (z Polski 17 laboratoriów). Koszty badań realizowanych w Zakładzie Analitycznym IChP były pokrywane przez Instytut.
Uczestnicy z IChP: prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobkowski i mgr inż. Dorota Kolasa.