English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Groszek, J. Maziopa

Katalizatory syntezy żywic winyloestrowych z epoksynowolaku i nienasyconego

kwasu monokarboksylowego

Polimery 2004, nr 11-12, 780


Streszczenie

Porównano aktywność czterech (opartych na produktach handlowych) aminowych układów katalizujących addycję kwasu metakrylowego do ugrupowania epoksydowego epoksynowolaku. Stwierdzono konieczność stosowania dwóch różnych katalizatorów na kolejnych etapach reakcji. Reaktywność oceniano na podstawie pomiarów zmian liczby epoksydowej i liczby kwasowej w toku reakcji, uzyskiwanej lepkości końcowej produktu oraz profilu temperaturowego addycji. Najskuteczniejszy układ katalityczny obejmuje 2,4,6-tris(N,N-dimetyloaminometylo) fenol („Ancamine K-54”) jako katalizator I i bromek tetrabutyloamoniowy (TBABr) jako katalizator II. W odniesieniu do styrenowego roztworu żywicy winyloestrowej (VE) otrzymanej wobec tego układu scharakteryzowano reaktywność oraz właściwości fizykochemiczne przed utwardzeniem, a także właściwości użytkowe po utwardzeniu.


Słowa kluczowe: żywica winyloestrowa, synteza, katalizatory, utwardzanie, właściwości użytkowe

G. Groszek, J. Maziopa (109 KB)
Katalizatory syntezy żywic winyloestrowych z epoksynowolaku i nienasyconego kwasu monokarboksylowego