English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Żmihorska-Gotfryd

Kompozycje polimerowe na podstawie butoksylowanej żywicy melaminowo-formaldehydowej

modyfikowanej prepolimcrani i uretanowymi z końcowymi grupami izocyjanianowymi

Polimery 2003, nr 4, 280


Streszczenie

Otrzymano butoksylowaną żywicę melaminowo-formaldehydową (BMF) oraz dwa typy oligomerów uretanowych z końcowymi grupami izocyjanianowymi (PUR-izo) na podstawie diizocyjanianu toluilenu i oligooksypropylenodiolu lub oligooksyalkilenotriolu. Zbadano właściwości fizykochemiczne tych produktów, a na podstawie widm IR i 1H NMR określono ich budowę chemiczną. Z BMF i PUR-izo uzyskano lakiernicze kompozycje polimerowe różniące się typem i zawartością (3–10% mas.) modyfikatorów oligouretanowych. Określono wpływ tych dwóch czynników na użytkowe właściwości powłok. Stwierdzono, że powłoki te charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i znaczną udarnością, a ich elastyczność i twardość jest znacznie lepsza od odpowiednich właściwości powłok z niemodyfikowanej żywicy BMF. Ustalono też, że usieciowane kompozycje BMF-PUR-izo mają dobrą odporność cieplną i doskonałą odporność chemiczną.


Słowa kluczowe: butoksylowana żywica melaminowo-formaldehydowa prepolimery uretanowe z grupami izocyjanianowymi, modyfikacja chemiczna, powłoki lakiernicze, właściwości mechaniczne i cieplne, odporność chemiczna
A. Żmihorska-Gotfryd (575.9 KB)
Kompozycje polimerowe na podstawie butoksylowanej żywicy melaminowo-formaldehydowej modyfikowanej prepolimcrani i uretanowymi z końcowymi grupami izocyjanianowymi