English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Socha, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki, K. Bielicka-Daszkiewicz

Kopolimeryzacja metakrylanu dodecylu z dimetakrylanami glikoli oksyetylenowych:

wyznaczanie współczynników reaktywności (j. ang.)

Polimery 2004, nr 5, 356


Streszczenie

Praca dotyczy oznaczania współczynników reaktywności w układach złożonych z monomeru monowinylowego i jednego z czterech dimetakrylanów glikoli oksyetylenowych o różnej liczbie (n) segmentów oksyetylenowych (n = 1-4). Porównano przy tym wyniki uzyskane metodą kwantowomechaniczną i doświadczalną. W tej ostatniej zastosowano różne sposoby (oparte na modelu końcowego bądź przedostatniego meru) obliczania wyników doświadczalnych (rys.1 i 2) uzyskanych metodami chromatografii gazowej (oznaczanie zawartości nieprzereagowanych monomerów w mieszaninie poreakcyjnej) oraz NMR (analiza rozpuszczalnych kopolimerów). Stwierdzono, że dimetakrylany są bardziej reaktywne w procesie wbudowywania się do lańcucha rosnącego kopolimeru (tabela 1). Wyniki oznaczań współczynników reaktywności okazały się zgodne z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi opartymi na analizie entalpii tworzenia krótkich oligomerów (tabela 2, rys. 3).


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja, dimetakrylany, monometakrylan, współczynniki reaktywności, model ostatniego meru, model przedostatniego meru, obliczenia kwantowo-mechaniczne

E. Socha, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, M. B. Bogacki, K. Bielicka-Daszkiewicz (456.8 KB)
Kopolimeryzacja metakrylanu dodecylu z dimetakrylanami glikoli oksyetylenowych: wyznaczanie współczynników reaktywności (j. ang.)