English version
Drukuj

Podstawowe akty prawne

Kosmetyki – Rozporządzenie 1223/2009/WE


Wymagania dotyczące produktów kosmetycznych regulowane są prawem wspólnotowym, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009/WE. Na poziomie krajowym określone są instytucje odpowiedzialne za nadzór oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia – w Polsce przepisami ustawy o kosmetykach, Dz. U. 2001 nr 42 poz. 473 ze zm.


Celem rozporządzenia 1223/2009/WE jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na rynku UE, przy jednoczesnym uproszczeniu procedur i uzgodnieniu terminologii, a co za tym idzie zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i wątpliwości prawnych istniejących pomiędzy ustawodawstwami poszczególnych krajów UE.


Produkty chemii gospodarczej – Rozporządzenie 648/2004/WE


Rozporządzenie 648/2004/WE w sprawie detergentów, stanowi prawo obowiązujące bezpośrednio w państwach UE i nie podlega interpretacji.


Wprowadza dwie zasadnicze zmiany dotyczące podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach: wymóg potwierdzenia całkowitej biodegradacji tlenowej dla środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach, objęcie kryteriami biodegradacji również kationowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.


Rozporządzenie precyzuje jakie informacje udostępniane muszą być konsumentowi za pośrednictwem stron internetowych i na opakowaniach a także informacje, jakie producenci są zobowiązani przechowywać, oraz jakie mają podawać na żądanie personelowi medycznemu oraz właściwym urzędom.