English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Lisińska-Kuśnierz, A. Cholewa-Wójcik

Modele zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 801


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.801

Streszczenie

Poliolefinowe folie opakowaniowe podczas użytkowania podlegają procesom starzenia, w wyniku których zachodzą w nich nieodwracalne zmiany właściwości wpływające na wartość użytkową. Jest ona zdeterminowana w dużym stopniu przez czynniki klimatyczne oddziałujące na te materiały podczas ich przechowywania oraz przechowywania zapakowanych w nie produktów. Z tego względu ważne jest opracowanie modelu prognozowania zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych z uwzględnieniem wpływu warunków mikroklimatycznych (rys. 1—6). Opracowany model ogólny pozwala na opis zmian parametrów krytycznych w funkcji czasu na podstawie statystycznej istotności oszacowanych parametrów modelu, modele szczegółowe zaś umożliwiają wyznaczenie współczynników folii oraz wariantów warunków magazynowych. Uzyskane za pomocą opracowanego modelu informacje stanowią podstawę do oszacowania stopnia pogorszenia właściwości przechowywanych folii.


Słowa kluczowe: poliolefinowe folie opakowaniowe, wartość użytkowa, starzenie


e-mail: cholewaa@uek.krakow.pl


M. Lisińska-Kuśnierz, A. Cholewa-Wójcik

Modele zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych (j. ang.)