English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Gondek, J. Sanetra, P. Armatys, J. Nizioł, K. Chaczatrian, A. Danel

Nowe pirazolochinoliny i ich zastosowanie w organicznych diodach elektroluminescencyjnych

z poli(n-winylokarbazolem) w charakterze matrycy (j. ang.)

Polimery 2004, nr 3, 163


Streszczenie

Zsyntetyzowano sześć nowych pochodnych pirazolochinoliny (PAQ) o wzorze ogólnym (I), w którym podstawnik R4 ma następujące znaczenie -Br, -OC6H5, OCH3, -H, -CH3, -Cl. Te nowe związki scharakteryzowano m.in. na podstawie widm 1H NMR oraz wyników analizy elementarnej. W organicznych diodach elektroluminescencyjnych (LED) zastorowano mieszaniny tych pochodnych PAQ z poli(N-winylokarbazolem) (rys. 1). Przedstawiono widma absorpcji, fotoluminescencji (PL) oraz elektroluminescencji (EL) tych LED (rys. 2 i 3, tabela 1). Stwierdzono, że rodzaj podstawnika R4 wywiera wpływ na wydajność PL i EL (tabela 1).


Słowa kluczowe:

pochodne pirazolochinoliny, poli(N-winylokarbazol), organiczne diody elektroluminescencyjne, foto- i elektroluminescencja

E. Gondek, J. Sanetra, P. Armatys, J. Nizioł, K. Chaczatrian, A. Danel (862.3 KB)
Nowe pirazolochinoliny i ich zastosowanie w organicznych diodach elektroluminescencyjnych z poli(n-winylokarbazolem) w charakterze matrycy (j. ang.)