English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Rabiej

O przyczynach efektu wielokrotnego topnienia występującego po izotermicznej

krystalizacji jednorodnych kopolimerow etylen/1-okten (j. ang.)

Polimery 2004, nr 6, 414


Streszczenie

Złożony proces topnienia jednorodnych kopolimerów etylen/l-okten krystalizowanych izotermicznie w temp. 93 oC badano metodą DSC (rys. 7, 8, 70) oraz metodami SAXS i WAXS (rys. 4, 5, 9) w czasie rzeczywistym. Dwa piki topnienia występujące na termogramach DSC w trakcie ogrzewania kopolimerów po izotermicznej krystalizacji wskazują na istnienie dwóch populacji krystalitów o różnej stabilności termicznej. Hipoteza ta została skonfrontowana z wynikami badań SAXS i WAXS, znajdując w nich pełne potwierdzenie (rys. 6). Dwie populacje kryształów powstają w wyniku segregacji bardziej rozgalęzionych (o większej zawartości l-oktenu) fragmentów łańcuchów kopolimeru i zgromadzeniu ich w oddzielnych obszarach fazy stopionej. Stabilniejsze termicznie krystality, ulegające topnieniu w wyższej temperaturze, powstają na początku procesu krystalizacji, natomiast mniej stabilne tworzą się później, w obszarach wzbogaconych w 1-okten i przemieszczonych poza front wzrostu kryształów podczas krystalizacji pierwotnej. Nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających istnienie oddzielnych krystalitów micelarno-frędzlowych: krysztaly obu rodzajów są kryształami lamelarnymi. Wszystkie lamele mają taką samą grubość (rys. 9) i średnią gęstość (rys. 11). Ustalono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ich różnej stabilności termicznej, co objawia się występowaniem dwóch pików topnienia (rys. 7), jest różny stan ich powierzchni bazowych.


Słowa kluczowe: kopolimery jednorodne, kopolimery etylen/1-okten, morfologia, krystalizacja izotermiczna, wielokrotne topnienie, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, różnicowa kalorymetria skaningowa

S. Rabiej (1.71 MB)
O przyczynach efektu wielokrotnego topnienia występującego po izotermicznej krystalizacji jednorodnych kopolimerow etylen/1-okten (j. ang.)