English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. O. Machado, A. M. Regiani, A. Pawlicka

Pochodne karboksymetylocelulozy o małej hydrofilowości (j. ang.)

Polimery 2003, nr 4, 273


Streszczenie

Wymienione w tytule pochodne celulozy otrzymano w reakcji soli sodowej i litowej karboksymetylocelulozy (CMC, odpowiednio NaCMC i LiCMC) z izocyjanianem oktadecylowym (OctI) i diizocyjanianem heksametylenowym (HDI). Źródłem użytych próbek CMC były wytłoczyny trzciny cukrowej. Strukturę wyjściowych NaCMC i LiCMC, a także produktów ich reakcji z HDI i OctI scharakteryzowano metodami IR oraz 13C NMR w ciele stałym. Metoda analizy termicznej (TGA) posiużyła do oceny termostabilności omawianych substancji. Powierzchnie próbek badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Na przebieganie reakcji NaCMC i LiCMC z izocyjanianami wskazuje obecność pasm absorpcji odpowiadających grupom uretanowym (widma IR w zakresie 1650–1720 cm-1 i widma 13C NMR, δ = 159 ppm). Wyniki TGA świadczą o znacznym zmniejszeniu hydrofilowości produktów modyfikacji CMC w porównaniu z wyjściowymi próbkami NaCMC i LiCMC. Długość łańcucha węglowodorowego użytych izocyjanianów nie wpływa na stopień zmniejszenia hydrofilowości, natomiast znacznie zmienia przebieg degradacji cieplnej produktów modyfikacji.


Słowa kluczowe: karboksymetyloceluloza, zmniejszanie hydrofilowości, modyfikacja izocyjanianami, budowa chemiczna, degradacja cieplna

G. O. Machado, A. M. Regiani, A. Pawlicka (656.6 KB)
Pochodne karboksymetylocelulozy o małej hydrofilowości (j. ang.)