English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2006

A. K. Błędzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz 2010-09-15
Polimery i kompozyty mikroporowate. Cz. I. Środki spieniające i technologie mikroporowacenia (j. ang.)

>>>

J. Pigłowski, A. Kiersnowski, J. Dołęga 2010-09-15
Otrzymywanie, struktura oraz właściwości użytkowe nanokompozytów z warstwowych glinokrzemianów i poli(ε-kaprolaktonu)

>>>

H. Kaczmarek, K. Bajer 2010-09-15
Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Część I. Podstawowe definicje i metody oceny biodegradacji polimerów w różnych środowiskach

>>>

J. W. Kaczmar, J. Pach, R. Kozłowski 2010-09-15
Wykorzystanie włókien naturalnych jako napełniaczy kompozytów polimerowych

>>>

M. Bednarek 2010-09-15
Funkcjonalizacja wielohydroksylowego rozgałęzionego poli(3-etylo-3-hydroksymetylooksetanu). Synteza gwiaździstego poli(tlenku etylenu) (j. ang.)

>>>

G. Janowska, P. Rybiński, S. Krauze 2010-09-15
Wpływ rodzaju środka sieciującego kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe na ich palność

>>>

J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, K. J. Kurzydłowski 2010-09-15
Ocena stopnia degradacji kompozytów ceramiczno-polimerowych stosowanych jako stałe wypełnienie stomatologiczne (j. ang.)

>>>

W. Okularczyk 2010-09-15
Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru uszczelnień z tworzyw polimerowych stosowanych w hydraulice wodnej

>>>

Z. Czech 2010-09-15
RAPID COMMUNICATION: 2-Winylooksykarbonylooksymetyloantrachinon jako nowy nienasycony fotoinicjator stosowany do sieciowanych za pomocą UV samoprzylepnych klejów poliakrylanowych (j. ang.)

>>>