English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2007

E. Olędzka, M. Sobczak, W. L. Kołodziejski 2010-09-13
Polimery w medycynie - przegląd dotychczasowych osiągnięć

>>>

D. Stoiljković 2010-09-13
Znaczenie teorii naturalnej filozofii Boscovicha dla wiedzy o polimerach (j. ang.)

>>>

B. Czerniawski 2010-09-13
Analiza krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych

>>>

M. M. Alavi Nikje, Z. Mozaffari 2010-09-13
Selektywne epoksydowanie polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi w obecności MoO3 z zastosowaniem generowanego in situ dimetylodioksiranu (j. ang.)

>>>

I. Kaya, A. Bilici 2010-09-13
Otrzymywanie, struktura, przewodnictwo elektryczne, właściwości elektrochemiczne oraz działania przeciwbakteryjne zawierających ugrupowanie azometinowe monomeru i oligomeru na podstawie 4-hydroksybenzaldehydu i 2-aminopirydyny (j. ang.)

>>>

M. Hou, W. Liu, Q. Su, Y. Liu 2010-09-13
Synteza nowego zawierającego fosfor polisiloksanu i zastosowanie go jako modyfikatora właściwości termicznych żywicy epoksydowej (j. ang.)

>>>

B. Grabowska, M. Holtzer 2010-09-13
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sieciowania układu poli(akrylan sodu)/żel krzemionkowy stosowanego jako spoiwo w masach odlewniczych

>>>

R. Ukielski, M. Piątek 2010-09-13
Wpływ długości bloków poliamidowych (PA12) i poliestrowych (PBT) na strukturę oraz właściwości multiblokowych terpoli(amido-blok-estro-blok-amidów) (TPAEA)

>>>

A. Kloziński, T. Sterzyński 2010-09-13
Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz.II. Wykładnik płynięcia, poprawka Rabinowitscha

>>>

E. Makarewicz, K. Uziałło, K. Jańczak 2010-09-13
Wpływ rozcienczalnika i rozpuszczalnika na stabilność wodnej dyspersji plastizolu poli(chlorku winylu)

>>>

H. Staroszczyk, M. Fiedorowicz, P. Janas, P. Tomasik 2010-09-13
Wpływ liniowo spolaryzowanego światła czerwonego i zielonego na proces depolimeryzacja-repolimeryzacja polisacharydów w ziarnie skrobiowym (j. ang.)

>>>

Y. Song, Y. Jin, J. Sun, D. Wei 2010-09-13
Usuwanie trójwartościowego chromu z roztworów wodnych za pomocą amfifilowych nanosfer typu rdzeń-otoczka otrzymywanych w wyniku kopolimeryzacji akrylanu metylu z serycyną (j. ang.)

>>>

A. Piegat, M. El Fray 2010-09-13
RAPID COMMUNICATION: Modyfikacja poli(tereftalanu etylenu) za pomocą monomeru ze źródeł odnawialnych (j. ang.)

>>>

M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja 2010-09-13
Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów wanadowych immobilizowanych na krzemionce zol-żelowej (j. ang.)

>>>