English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2009

E. Piórkowska, Z. Kuliński, K. Gadzinowska 2010-08-31
Plastyfikacja polilaktydu

>>>

H. Kuczyńska, E. Langer, E. Kamińska-Tarnawska, J. Łukaszczyk 2010-08-31
Wielofunkcyjne powłoki organiczne otrzymywane z samorozwarstwiających się kompozycji polimerowych

>>>

I. Zarzyka-Niemiec 2010-08-31
Synteza i zastosowanie oligomerów otrzymywanych w reakcji kwasu oksamowego z węglanem etylenu (j. ang.)

>>>

I. Kaya, A. Bilici 2010-08-31
Synteza, charakterystyka i właściwości elektrochemiczne poli-4-[1-(4-hydroksyfenylo)etylidenoamino]fenolu (4-HPEAP) (j. ang.)

>>>

M. Sobczak, A. Plichta, E. Olędzka, A. Jaklewicz, M. Kuras, A. Ćwil, W. L. Kołodziejski, Z. Florjańczyk, K. Szatan, I. Udzielak 2010-08-31
Oznaczanie zawartości metali w biomedycznych alifatycznych poliestrach i poliwęglanach z wykorzystaniem niektórych metod spektroskopii atomowej (j. ang.)

>>>

S. Oprea 2010-08-31
Wpływ struktury na stabilność termiczną usieciowanych poli(estro-uretanów) (j. ang.)

>>>

D. Paukszta, S. Borysiak 2010-08-31
Wpływ ponownego przetwarzania na krystalizację polipropylenu w mieszaninach PP/PA-6 (j. ang.)

>>>

Z. Frąszczak, B. Królikowski 2010-08-31
Wybrane właściwości folii wytłaczanej z polietylenu bimodalnego dużej gęstości

>>>

I. Fortelný, M. Lapčíková, F. Lednický, Z. Starý, Z. Kruliš 2010-08-31
Niejednorodna struktura fazowa w mieszaninach polimerów wzajemnie niemieszalnych - przyczyny i konsekwencje (j. ang.)

>>>