English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2010

M. Cypryk, B. Delczyk-Olejniczak 2010-08-30
Kopolimeryzacja funkcyjnych cyklotrisiloksanów - porównanie reaktywności (j. ang.)

>>>

P. Adamczyk, A. Sikorski 2010-08-30
Wpływ architektury łańcucha na adsorpcję cząsteczek polimeru na powierzchni ciała stałego (j. ang.)

>>>

M. Podgórski, J. Księżopolski 2010-08-30
Wpływ wewnątrzcząsteczkowych cyklizacji oraz międzycząsteczkowego sieciowania na właściwości sieci polimerowych otrzymanych w polimeryzacji rodnikowej wielofunkcyjnych metakrylanów

>>>

Ł. Pietrzak, J. K. Jeszka 2010-08-30
Nanokompozyty polilaktyd/wielościenne nanorurki węglowe - otrzymywanie i właściwości elektryczne

>>>

A. Bukowska, W. Bukowski, D. Machowski 2010-08-30
Chemosorpcja aldehydów na żelach metakrylanowo-styrenowych z pierwszorzędowymi funkcjami aminowymi

>>>

K. Sawicz, J. Ortyl, R. Popielarz 2010-08-30
Ocena przydatności 7-hydroksy-4-metylokumaryny do monitorowania procesów utwardzania oraz znakowania żywic epoksydowych

>>>

G. Sionkowski, H. Kaczmarek 2010-08-30
Polimery z nanocząstkami srebra - wybrane układy - otrzymywanie, właściwości, zastosowania

>>>

F. Mustaţă, I. Bicu 2010-08-30
Synteza i charakterystyka termoutwardzalnych żywic na podstawie estru 4-(N-maleimidofenylowego) metakrylanu hydroksypropylowego (j. ang.)

>>>

N. Tudorachi, R. Lipsa 2010-08-30
Synteza i charakterystyka kopolimerów poli[(alkohol winylowy)-ko-(kwas asparaginowy) (j. ang.)

>>>

B. Gutarowska, B. Brycki, K. Majchrzycka, A. Brochocka 2010-08-30
Nowy bioaktywny polimerowy materiał filtracyjny obejmujący włókninę polipropylenową zawierającą alkiloamoniowe mikrobiocydy na nośniku perlitowym (j. ang.)

>>>

A. Kloziński 2010-08-30
Ocena liczby Reynoldsa w pomiarach reometrycznych polietylenu

>>>

M. Sikora, M. Krystyjan, P. Tomasik, J. Krawontka 2010-08-30
Mieszane kleiki skrobiowe z gumą guarową (j. ang.)

>>>

K. Bajer, R. Malinowski, D. Bajer, S. Richert 2010-08-30
RAPID COMMUNICATION: Właściwości sztywnych folii poli(kwas mlekowy)/ecoflex przeznaczonych do termoformowania (j. ang.)

>>>

J. B. Lechowicz 2010-08-30
RAPID COMMUNICATION: Żelowanie w procesie niestechiometrycznej polimeryzacji stopniowej monomerów dwu- i trójfunkcyjnych (j. ang.)

>>>