English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Kumar

Porównawcze badania swobodnej energii powierzchniowej i oporności powierzchniowej

cienkich folii polipropylenowych i polistyrenowych po poddaniu ich

działalności plazmy stałoprądowej (j. ang.)

Polimery 2007, nr 5, 336


Streszczenie

Powierzchnie cienkich folii polipropylenowych (PP) i polistyrenowych (PS) poddawano działaniu plazmy tlenowej uzyskiwanej pod wpływem wyładowań jarzeniowych (prąd stały, komora próżniowa, temp. 27-30°C, ciśnienie 200Pa). Określono wpływ czasu (do 110s), a także mocy (1W lub 5W) takiego oddziaływania na wartość swobodnej energii powierzchniowej (γs) próbek PP i PS oraz składowych γs - dyspersyjnej (γsD) i polarnej (γsP) (rys. 1-4). Z przedłużaniem czasu oddziaływania wartości γs i γsP zwiększały się, zwłaszcza wyraźnie w przedziale pierwszych 35-50s, natomiast wartości γsD utrzymywały się na zbliżonym poziomie w ciągu całego okresu ekspozycji. Określono także zależność oporności powierzchniowej PP i PS od tych samych parametrów (czasu oraz mocy oddziaływania - rys. 5 i 6). W przypadku obydwu typów polimerów oporność ta maleje wraz z przedłużaniem czasu i zwiększeniem mocy ekspozycji.


Słowa kluczowe: plazma tlenowa, folie polimerowe, oddziaływanie, polistyren, polipropylen, swobodna energia powierzchniowa, oporność powierzchniowa


e-mail: rajeshkumarg2@yahoo.com


R. Kumar (102.9 KB)
Porównawcze badania swobodnej energii powierzchniowej i oporności powierzchniowej cienkich folii polipropylenowych i polistyrenowych po poddaniu ich działalności plazmy stałoprądowej (j. ang.)