English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh

Doświadczalne badanie penetracji wody podczas formowania polipropylenu

w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 564


Streszczenie
Proces wtryskiwania wspomaganego wodą (WAIM) opracowano do produkcji z tworzyw polimerowych elementów mających puste kanały lub puste przestrzenie innego kształtu. Metoda ta pozwala na efektywne ekonomicznie formowanie, w stosunkowo krótko trwającym procesie, dużych elementów charakteryzujących się dobrym wykończeniem powierzchni i względnie mała masą. W ramach tej pracy badano wpływ na penetrację wody w uplastycznionym tworzywie znajdującym się w gnieździe formującym (rys. 1) i związaną z tym charakterystykę wytwarzanych elementów (np. grubość ścianki, średnica kanału, skurcz) trzech parametrów procesowych tj. opóźnienia wtrysku wody (czas upływający od rozpoczęcia wtrysku tworzywa ciekłego do momentu wtrysku wody, ang. delay time), czasu docisku (ang. holding time) oraz temperatury formowania (rys. 5-11, 13, 14). Badania przeprowadzono formując rozgałęzioną (dwuramienną) rurkę, której pusty rdzeń uzyskano dzięki penetracji wtryskiwanej wody (rys. l -4). Stwierdzono, że produkt o najlepszej charakterystyce (tj. odpowiedniej długości penetracji wody w ciekłym polipropylenie, małej różnicy grubości ścianek, jednakowej średnicy kanałów i małym skurczu) uzyskuje się stosując dłuższy czas docisku (10s), wyższą temperaturę formowania (50°) i średni czas opóźnienia wtrysku wody (5s).

Słowa kluczowe: wtryskiwanie wspomagane wodą, penetracja wody, elementy puste, opóźnienie wtrysku wody, czas docisku, temperatura formowania


e-mail: amirhb@modares.ac.ir


A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh (221.2 KB)
Doświadczalne badanie penetracji wody podczas formowania polipropylenu w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)