English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Azdast, A. H. Behravesh, K. Mazaheri, M. M. Darvishi

Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna wymuszonego skurczu wyprasek

wtryskowych jako wynik oddziaływania naprężeń własnych (j. ang.)
Polimery 2008, nr 4, 304


Streszczenie

Przedstawiono podstawy analizy numerycznej wymienionego w tytule zagadnienia w odniesieniu do skurczu na etapach docisku i chłodzenia w formie. Naprężenia własne stanowią główną przyczynę skurczu i odkształcania kształtek. Na końcowe ich wymiary wyraźny wpływ wywierają przeszkody w gnieździe formy wtryskowej. Wnioski wynikające z obliczeń symulacyjnych (rys. 4 i 6) porównano z wynikami doświadczalnymi otrzymanymi w badaniach z zastosowaniem kształtki o specjalnej konstrukcji (rys. 3) wykonanej z terpolimeru akrylonitryl/butadien/styren, uzyskując dobrą zgodność (rys. 7).


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, skurcz, ograniczenia w formie, naprężenie własne, czas chłodzenia


e-mail: amirhb@modares.ac.ir


T. Azdast, A. H. Behravesh, K. Mazaheri, M. M. Darvishi (430.4 KB)
Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna wymuszonego skurczu wyprasek wtryskowych jako wynik oddziaływania naprężeń własnych (j. ang.)