English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Rusiecki, R. Steller

Badania procesu pulweryzacji metodą ścinania w stanie stałym w warunkach

różnych przepływów ścinających

Polimery 2005, nr 10, 755


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.755


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań pulweryzacji PE-LD w trakcie przepływu ciśnieniowego lub wleczonego. Proces prowadzono w specjalnie zaprojektowanych do tego celu głowicach, których układ przepływowy stanowiły kanały szczelinowe. Polimer ulegał proszkowaniu w warunkach obu wariantów przepływu. Stwierdzono, że pulweryzacja PE-LD zachodzi nagle i w całej masie polimeru, która znalazła się w polu odpowiednio dużych sił ścinających. Obserwowany zakres temperatury umożliwiający przebieganie tego zjawiska jest bardzo wąski; efektywność pulweryzacji jest największa w temperaturze ok. 104°C, a szybkość ścinania mieści się w przedziale 0,1-10 s-1. Wbrew dotychczasowym doniesieniom z literatury ustalono, że obecność wysokiego ciśnienia nie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia pulweryzacji, ponieważ zjawisko to występuje także w trakcie bezciśnieniowego przepływu wleczonego. Metodą analizy sitowej scharakteryzowano rozkład i średnie wymiary ziaren produktów pulweryzacji powstających w różnych warunkach prowadzenia tego procesu w wariancie ciśnieniowym.


Słowa kluczowe: pulweryzacja, wytłaczanie ścinające w stanie stałym, przepływ ciśnieniowy, przepływ wleczony, polietylen małej gęstości
T. Rusiecki, R. Steller (280.4 KB)
Badania procesu pulweryzacji metodą ścinania w stanie stałym w warunkach różnych przepływów ścinających