English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Doczekalska

Badanie odporności chemicznej elastomerów poliuretanowych przedłużonych

2,2'-tiobisetanolem lub 1,4-butanodiolem

Polimery 2005, nr 9, 670


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.670


Streszczenie

Zsyntetyzowano elastomery poliuretanowe (PUR) na podstawie 4,4'-diizocyjanianodifenylometanu (MDI) i oligokaprolaktonodiolu ("CAPA 225") z wykorzystaniem 2,2'-tiobisetanolu (T) lub l,4-butanodiolu (B) jako przedłużacza łańcucha. Określono odporność chemiczną elastomerów PUR na działanie wody destylowanej, wodnych roztworów kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych, a także płynu hydraulicznego i oleju maszynowego w ciągu 7, 14, 21, 28, 42, 56 i 70 dób. Stwierdzono, że odporność hydrolityczna w wodzie oraz w wodnych roztworach kwasów, zasad i soli jest na ogół zadawalająca w ciągu 70 dób (5% adsorbcji), aczkolwiek zaobserwowano destrukcję obu elastomerów PUR w 10-proc. roztworze HNO3 już po siedmiu dobach badań. Adsorpcja polimerów w badanych rozpuszczalnikach organicznych, płynie hydraulicznym i oleju maszynowym jest dobra, zatem odporność chemiczna elastomerów PUR jest niezadowalająca. Adsorpcja ta maleje w następującym szeregu: cykloheksanon, DMF, toluen, octan etylu, octan butylu, ksylen, aceton, płyn hydrauliczny, etanol, olej maszynowy. Aktywność omawianych rozpuszczalników w przypadku elastomeru T jest prawie dwukrotnie większa niż w przypadku elastomeru B. Pęcznienie polimerów następuje już po siedmiu dniach.


Słowa kluczowe: elastomery poliuretanowe, przedłużacze łańcucha, 2,2'-tiobisetanol, l,4-butanodiol, odporność chemiczna
B. Doczekalska (1.36 MB)
Badanie odporności chemicznej elastomerów poliuretanowych przedłużonych 2,2'-tiobisetanolem lub 1,4-butanodiolem