English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bajorek, J. Kabac, J. Pączkowski

Barwniki styrylochinoliniowe jako sondy spektroskopowe w procesie polimeryzacji rodnikowej

Polimery 2007, nr 7-8, 556


Streszczenie

Omówiono wyniki badań dotyczących 8 związków z grupy soli organicznych typu D-π-A+ X- składających się z organicznego kationu alkilochinoliniowego (akceptor elektronów A+) połączonego przez system elektronów π z grupą N,N-dialkiloanilinową (donor elektronów D) oraz nieorganicznego anionu jodkowego (X-). Oceniono wpływ polarności środowiska na właściwości spektroskopowe takich soli użytych jako sondy fluorescencyjne. Zarejestrowano widma absorpcji i fluorescencji w rozpuszczalnikach różniących się polarnością: tetrahydrofuranie (THF) i dimetyloformamidzie (DMF). Zbadano zmiany następujące w widmach fluorescencyjnych tych związków w toku termicznie inicjowanej polimeryzacji metakrylanu metylu, określając w ten sposób ich przydatność do monitorowania przebiegu procesu polimeryzacji w charakterze sond fluorescencyjnych. W celach porównawczych wprowadzono przy tym względny parametr nazwany czułością sondy.


Słowa kluczowe: sondy fluorescencyjne, barwniki styrylochinoliniowe, polimeryzacja rodnikowa, czułość względna


e-mail: agab@chem.atr.bydgoszcz.pl


A. Bajorek, J. Kabac, J. Pączkowski (251.9 KB)
Barwniki styrylochinoliniowe jako sondy spektroskopowe w procesie polimeryzacji rodnikowej