English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarek

Kationowa oligomeryzacja α-hydroxy-γ-butyrolaktonu (j. ang.)
Polimery 2008, nr 5, 377


Streszczenie

Kationowa polimeryzacja 5-członowego cyklicznego estru &alfa;-hydroksy-γ-butyrolaktonu (BL-OH) zachodzi według mechanizmu aktywowanego monomeru (AM) i prowadzi do produktów o niewielkich ciężarach cząsteczkowych (tabela 1). W wyniku analizy produktów polimeryzacji metodą MALDI-TOF (rys. 1) stwierdzono, że w trakcie polimeryzacji prowadzonej w obecności kwasów protonowych lub w obecności kwasów Lewisa zachodzą reakcje odwodnienia prowadzące m.in. do powstawania wiązań podwójnych. Udział reakcji odwodnienia zależy od użytego katalizatora i jest najmniejszy w przypadku polimeryzacji katalizowanej za pomocą triftanalu skandu [(CF3SO3)3Sc] prowadzonej w temperaturze 40°C (rys. 3). Stwierdzono, że podczas destylacji próżniowej BL-OH zachodzi spontaniczna polimeryzacja monomeru bez udziału reakcji odwodnienia (rys. 2).


Słowa kluczowe: polimery rozgałęzione, poliestry, polimeryzacja kationowa, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, MALDI-TOF


e-mail: bednarek@bilbo.cbmm.lodz.pl


M. Bednarek (140.7 KB)
Kationowa oligomeryzacja α-hydroxy-γ-butyrolaktonu (j. ang.)