English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białek, K. Czaja, J. Niewiadomska

RAPID COMMUNICATION
Dwukleszczowe [N, N] kompleksy niklu ze zmodyfikowanymi ligandami salenowymi

jako katalizatory polimeryzacji metakrylanu metylu (j. ang.)
Polimery 2008, nr 11-12, 883


Streszczenie

Otrzymano kompleksy niklu [N,N]NiBr2, które po aktywacji związkiem glinoorganicznym zastosowano w polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA). Dwukleszczowe ligandy [N,N] uzyskano zastępując w ligandach salenowych grupy hydroksylowe podstawione do pierścieni fenylowych różnymi grupami alkoksylowymi (OMe lub OCH2C6H5). Metyloalumoksan (MAO) okazał się skutecznym aktywatorem kompleksów niklu w polimeryzacji MMA. Same kompleksy bez aktywatora nie wykazywały żadnej aktywności. Stwierdzono, że aktywność badanych układów katalitycznych rośnie ze wzrostem stosunku molowego Al/Ni. W wyniku polimeryzacji w stosowanych warunkach otrzymano poli(metakrylan metylu) (PMMA) z przewagą triad syndiotaktycznych charakteryzujący się stosunkowo dużym ciężarem cząsteczkowym (Mw=280 000-560 000) i rozkładem Mw/Mn od 6.07 do 7.53 oraz temperaturą zeszklenia (Tg) wynoszącą ok. 120°C. Aktywność katalizatora oraz wartości Mw i Tg otrzymanych próbek PMMA były zależne od temperatury polimeryzacji i osiągały maksymalne wartości, gdy rekcję prowadzono w temp. ok. 30°C.


Słowa kluczowe: metakrylan metylu, polimeryzacja, kompleks niklu, zmodyfikowany ligand salenowy, metyloalumoksan


e-mail: marzena.bialek@uni.opole.pl


M. Białek, K. Czaja, J. Niewiadomska (97.1 KB)
Dwukleszczowe [N, N] kompleksy niklu ze zmodyfikowanymi ligandami salenowymi jako katalizatory polimeryzacji metakrylanu metylu (j. ang.)