English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białoń, J. Hetper

Badanie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej wpływu wielkości podstawnika

na właściwości inkluzyjne kaliksarenów

Polimery 2009, nr 3, 216


Streszczenie
Badano wpływ wielkości alifatycznego podstawnika na zdolności inkluzyjne kaliksarenów {kaliks[4]arenu(K4), p-izopropylokaliks[4]arenu (IPK4) i p-tert-butylokaliks[4]arenu (TBK4)}. Oceny wpływu dokonywano za pomocą metody QSRR przy użyciu inwersyjnej chromatografii gazowej. W charakterze solutów użyto szeregu alifatycznych alkoholi, homologów benzenu i homologów pirydyny. Na podstawie indeksów retencji Kovatsa i wykresów zależności właściwej objętości retencji od temperatury wrzenia [Vg=f(Tw)] stwierdzono, że tylko podstawione kaliksareny wykazują właściwości inkluzyjne w stosunku do niższych alkoholi.


Słowa kluczowe: kaliksareny, inwersyjna chromatografia gazowa, kompleksy inkluzyjne, właściwa objętość retencji


e-mail: Marietta.Bialon@uni.opole.pl


M. Białoń, J. Hetper (108.3 KB)
Badanie metodą inwersyjnej chromatografii gazowej wpływu wielkości podstawnika na właściwości inkluzyjne kaliksarenów