English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel

Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami.

Cz. I. Oddziaływania modyfikatora z kauczukiem

Polimery 2007, nr 3, 195


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań dotyczących strukturalnych aspektów modyfikacji kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) polimetylowodorosiloksanami (PMHS) i polidimetylosiloksanami (PDMS). Modyfikatory te różniły się reaktywnością, mierzoną ilościowym stosunkiem merów metylowodorosiloksanowych do merów dimetylosiloksanowych. Określono wpływ reaktywności modyfikatora na kinetykę rodnikowej reakcji sieciowania kauczuku wobec ditlenku dikumylu (DCP) a także wulkanizacji siarkowej. W przypadku zastosowania DCP szybkość i wydajność sieciowania rosną wraz ze zwiększaniem reaktywności użytego modyfikatora, natomiast w wulkanizacji siarkowej największą szybkością reakcji odznaczały się układy zawierające najmniej reaktywny PMHS. Nie zaobserwowano również żadnego wpływu modyfikatora na wydajność wulkanizacji siarką i wyjaśniono przyczyny tego zjawiska. Sieciowaniu wobec DCP towarzyszą reakcje szczepienia PMHS na elastomerze oraz jego polimeryzacji w kauczukowej matrycy. Modyfikatory krzemoorganiczne przejawiają tendencję do migracji i segregacji powierzchniowej w kauczuku. Obok zmiany morfologii układu, wpływa to na właściwości mechaniczne i trybologiczne usieciowanego SBR. Mianowicie, wprowadzenie modyfikatora powoduje zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie, zwłaszcza w przypadku kauczuku usieciowanego wobec DCP. Współczynnik tarcia wulkanizatów siarkowych zwiększa się pod wpływem modyfikacji, natomiast w przypadku SBR usieciowanego za pomocą DCP można zmniejszyć ten współczynnik używając do modyfikacji PDMS lub PMHS o małej reaktywności.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-styrenowy, polimetylowodorosiloksany, polidimetylosiloksany, modyfikacja, sieciowanie, morfologia, wytrzymałość mechaniczna, energia powierzchni, tarcie


e-mail: dbielin@mail.p.lodz.pl


D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel (132.7 KB)
Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz. I. Oddziaływania modyfikatora z kauczukiem