English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel

Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami.

Cz. II. Układy napełnione krzemionką

Polimery 2007, nr 4, 268


Streszczenie

Zbadano wpływ kilku modyfikatorów z grupy polimetylowodorosiloksanów (PMHS) na morfologię i niektóre właściwości wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) napełnionego krzemionką. Kinetyka sieciowania kauczuku ulega zmianie w wyniku blokowania przez cząsteczki reaktywnego modyfikatora centrów aktywnych na powierzchni krzemionki. Gęstość usieciowania wulkanizatów wzrasta wraz ze zwiększeniem reaktywności zastosowanego modyfikatora, wyrażonej stosunkiem ilości merów metylowodorosiloksanowych (DH) do merów dimetylosiloksanowych (D) w jego cząsteczce. Wyniki badań stopnia zdyspergowania napełniacza w matrycy kauczukowej korelują z rezultatami oceny charakterystyki mechanicznej wulkanizatów. Mianowicie, lepsze zdyspergowanie krzemionki powoduje wyraźny wzrost wytrzymałości gumy na rozciąganie, w połączeniu z jedynie nieznacznym zmniejszeniem wydłużenia względnego przy zerwaniu. Badane PMHS spełniają zatem w napełnionym SBR podwójną rolę: dyspergatora i koagenta sieciowania. Stwierdzono ponadto migrację modyfikatorów na powierzchnię gumy, co powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia materiału. Zaobserwowano, że efekt ten jest tym większy, im mniejszą reaktywność wykazuje zastosowany modyfikator; przedstawiono interpretację tego zjawiska.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-styrenowy, krzemionka, polimetylowodorosiloksany, modyfikacja, morfologia, gęstość usieciowania, właściwości mechaniczne, współczynnik tarcia


e-mail: dbielin@mail.p.lodz.pl


D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel (138.2 KB)
Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz. II. Układy napełnione krzemionką