English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak

Biodegradacja modyfikowanego polietylenu w glebie w warunkach laboratoryjnych

Polimery 2005, nr 9, 675


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.675


Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu biodegradacji w glebie, w warunkach laboratoryjnych, folii polietylenowych modyfikowanych poliestrem Bionolle®. Badane folie (z samego PE-LD, samego poliestru i układu PE-LD:poliester = 70:30) poddawano działaniu Penicillinum funiculosum oraz mieszanej populacji grzybów mikroskopowych. Scharakteryzowano spowodowane biodegradacją (do 225 dób) zmiany zawartości materii organicznej, wilgotność oraz pH trzech rodzajów gleby (z hałdy, lasu i dna krateru na górze św. Anny). W toku biodegradacji oznaczano ubytek masy oraz właściwości wytrzymałościowe folii. Powierzchnię biodegradowanych próbek oceniano metodą elektronowej mikroskopii skaningowej, a zmiany chemicznej budowy łańcuchów polimerowych analizowano metodą IR. Folia polietylenowa modyfikowana poliestrem „Bionolle®” ulegała biodegradacji w glebach zarówno ubogich, jak i bogatych w materię organiczną. Biodegradacja taka prowadzi do przemian chemicznych i poliestru, i polietylenu.


Słowa kluczowe: polietylen, poliester, modyfikacja, biodegradacja, gleby, grzyby mikroskopowe
S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak (1.55 MB)
Biodegradacja modyfikowanego polietylenu w glebie w warunkach laboratoryjnych