English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Bogucka, I. Kosińska, P. H. Brunner

Określenie priorytetów w zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych

na podstawie analizy metodą bilansu masy przepływów materiałowych

w Austrii i Polsce (j. ang.)

Polimery 2008, nr 1, 55


Streszczenie

W artykule przedstawione zostały priorytety w tworzeniu systemu gospodarki odpadami tworzyw sztucznych. System ten powinien uwzględniać podstawowe cele gospodarki odpadami: ochronę człowieka i środowiska, ochronę zasobów oraz składowanie odpadów bez niekorzystnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń. W Instytucie Jakości Wody, Zarządzania Zasobami i Zagospodarowania Odpadów na Politechnice Wiedeńskiej stosując metodę bilansu masy (ang. material flow analysis, MFA) wykonano dwie analizy przepływu tworzyw sztucznych w Austrii w latach 1994 i 2004, oraz w Polsce w roku 2004. Wyniki analiz zaprezentowane na diagramach obrazują wielkości przepływów tworzyw sztucznych z wyszczególnieniem przepływów odpadów poddawanych odpowiednio: recyklingowi, przekształcaniu termicznemu oraz składowaniu (rys. 1-3). Porównano wielkości strumieni odpadów odpowiednio w Austrii w wyżej wymienionych latach (tabela 1) oraz w Austrii i Polsce w roku 2004 (tabela 2). Ze względu na narastanie ilości długoterminowych produktów z tworzyw sztucznych w procesie konsumpcji, wzrasta znaczenie tzw. materiału/zapasu w użyciu (ang. stock "in use"). Zaprezentowano dynamikę rozwoju materiału/zapasu w użyciu, który stanowi źródło przyszłych odpadów (rys. 4). Podsumowując wyniki analizy zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego rozpoznawania materiału/zapasu w użyciu tworzyw sztucznych w procesie konsumpcji, określenia priorytetów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów z tworzyw sztucznych oraz planowania przyszłych produktów z uwzględnieniem późniejszego zagospodarowania odpadów.


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, bilans przepływu masy, przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, gospodarka odpadami


e-mail: r.bogucka@iwa.tuwien.ac.at


R. Bogucka, I. Kosińska, P. H. Brunner (143.4 KB)
Setting priorities in plastic waste management—lessons learned frommaterial flow analysis in Austria and Poland