English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Brzeska, P. Dacko, H. Janeczek, M. Kowalczuk, H. Janik, M. Rutkowska

Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych,
otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych.
Cz. I. Poliuretany z aromatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym

Polimery 2010, nr 1, 41


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.041

Streszczenie
Zsyntetyzowano poliuretany (PUR) z udziałem 37% segmentu sztywnego uzyskanego na etapie przedłużania łańcucha prepolimeru w reakcji 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI) z 1,4-butanodiolem (1,4-BD). Segmenty giętkie wytworzonych PUR były zbudowane z poli([R,S]-3- -hydroksymaślanu) (a-PHB) i polikaprolaktonodiolu (PCL) lub z a-PHB i polioksytetrametylenodiolu (PTMG). Zbadano wpływ obecności w łańcuchu PUR syntetycznego a-PHB na właściwości termiczne i mechaniczne, na sorpcję wody i oleju roślinnego a także na skuteczność sterylizacji wytwarzanych materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych. Metodą DSC wykazano, że wprowadzenie do segmentu giętkiego a-PHB z boczną grupą metylową zaburza podział fazowy, co powoduje przesunięcie temperatury zeszklenia (Tg) segmentów giętkich w stronę wyższych wartości. Obecność a-PHB w łańcuchu zwiększa też hydrofilowość uzyskiwanych produktów wpływając na większą sorpcję wody i mniejszą oleju roślinnego. Testy mikrobiologiczne oraz badania właściwości mechanicznych próbek PUR z udziałem a-PHB świadczą o tym, że można, takie materiały, nie powodując uszkodzeń ich powierzchni, poddawać sterylizacji plazmą, a otrzymane poliuretany nadają się do wykorzystania w medycynie do celów niewymagających dużej wytrzymałości na rozciąganie.


Słowa kluczowe: poliuretany, telecheliczny PHB, biomateriały, właściwości


e-mail: asiab@am.gdynia.pl

J. Brzeska, P. Dacko, H. Janeczek, M. Kowalczuk, H. Janik, M. Rutkowska (106.8 KB)
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych, otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. Cz. I. Poliuretany z aromatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym