English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Chmiel-Szukiewicz

Pianki poliuretanowe otrzymywane z oligoeteroli uzyskanych z 6-aminouracylu

i węglanów alkilenowych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 11-12, 817


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.817

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodę syntezy pianek poliuretanowych zawierających w swej strukturze pierścień 1,3-pirymidynowy (tabela 1). Jako składniki poliolowe zastosowano oligoeterole otrzymane w reakcjach 6-aminouracylu (6-AU) z nadmiarem węglanu etylenu (EC) i węglanu propylenu (PC). Zbadano gęstość pozorną, absorpcję wody, stabilność wymiarów, odporność termiczną i wytrzymałość na ściskanie uzyskanych pianek (rys. 1—5, tabele 2—4). Stwierdzono, że pianki te, zawierające w cząsteczkach polimeru pierścienie pirymidynowe, charakteryzują się zwiększoną, w porównaniu z klasycznymi piankami poliuretanowymi, stabilnością termiczną, są odporne na długotrwałe działanie temperatury dochodzącej nawet do 200 °C. Pozostałe właściwości pianek są zbliżone do właściwości klasycznych pianek poliuretanowych.


Słowa kluczowe: 6-aminouracyl, węglan etylenu, węglan propylenu, pianki poliuretanowe, stabilność termiczna


e-mail: szukela@prz.edu.pl


E. Chmiel-Szukiewicz (161.8 KB)
Pianki poliuretanowe otrzymywane z oligoeteroli uzyskanych z 6-aminouracylu i węglanów alkilenowych (j. ang.)