English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. Coulembier, J-M. Raquez, P. Dubois

Kataliza za pomocą N-heterocyklicznych karbenów – od prostych reakcji organicznych

do polimeryzacji estrów cyklicznych (j. ang.)
Polimery 2008, nr 4, 255


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury opisano osiągnięty ostatnio postęp w dziedzinie kontrolowanych reakcji polimeryzacji z otwarciem pierścienia di(laktonów) aktywowanych za pomocą łatwo dostępnych karbenów N-heterocyklicznych (NHC). Karbeny długo uważano za bardzo niestabilne, ale ostatnio odkryte NHC charakteryzują się większą stabilnością ułatwiającą posługiwanie się nimi, co pozwala na ich użycie jako wydajnych katalizatorów do różnych reakcji organicznych. Te niemetaliczne katalizatory wykazują szczególnie dużą aktywność w syntezie poliestrów alifatycznych takich jak polilaktydy i poli(β-butyrolaktony) cechujące się precyzyjnie zaprojektowanym składem, ciężarem cząsteczkowym, taktycznością i zawartością grup końcowych. Umożliwia to syntezę makrocząsteczek o oryginalnej architekturze składających się z takich bloków poliestrów alifatycznych np.: kopoliestrów o kształcie gwiazd wieloramiennych lub litery H, czy poliestrów makrocyklicznych torujących drogę do nowych zastosowań biomedycznych tej rodziny biokompatybilnych i biodegradowalnych poliestrów.


Słowa kluczowe: karben N-heterocykliczny, reakcja Stetter'a, kondensacja benzoinowa, L,L-laktyd, β-lakton, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, poliestry alifatyczne, poliestry cykliczne


e-mail: philippe.dubois@umh.ac.be


O. Coulembier, J-M. Raquez, P. Dubois (218 KB)
Kataliza za pomocą N-heterocyklicznych karbenów - od prostych reakcji organicznych do polimeryzacji estrów cyklicznych (j. ang.)