English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cypryk, B. Delczyk, P. Pospiech, K. Strzelec

Modyfikacje polimerów siloksanowych

Polimery 2007, nr 7-8, 496


Streszczenie

Przedstawiono metody syntezy polisiloksanów o regulowanej strukturze i ich modyfikacji w wyniku reakcji grup bocznych w łańcuchu. W szczególności scharakteryzowano siloksany z grupami winylowymi wykorzystywane do kontrolowanej syntezy krzemoorganicznych związków wielkocząsteczkowych o różnej architekturze - kopolimerów liniowych, szczepionych, hiperrozgałęzionych i gwiaździstych. Opisano jedną z obiecujących nowych metod modyfikacji łańcucha polisiloksanowego, jaką jest reakcja sililującego sprzęgania, w wyniku której można otrzymać nowe polimery o właściwościach ciekłokrystalicznych lub nieliniowych właściwościach optycznych. Przedstawiono także zastosowanie polimetylowinylosiloksanów w charakterze polimerowych nośników katalizatorów, np. kompleksów palladu, platyny lub rodu. Omówiono syntezy katalizatorów na nośnikach polisiloksanowych o różnej strukturze oraz wstępne wyniki badań aktywności otrzymanych układów katalitycznych w modelowych reakcjach hydrosililowania i reakcji Hecka.


Słowa kluczowe: polisiloksany, regulowanie struktury, reakcja grup bocznych, grupa winylowa, nośniki katalizatorów


e-mail: mcypryk@cbmm.lodz.pl


M. Cypryk, B. Delczyk, P. Pospiech, K. Strzelec (140.9 KB)
Modyfikacje polimerów siloksanowych