English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. N. Darie, C. Vasile, M. Kozlowski

Wpływ kompatybilizacji na reaktywne przetwórstwo mieszanin polietylen małej

gęstości/poliamid 6/EPDM (j. ang.)
Polimery 2006, nr 9, 656


Streszczenie

Zbadano kompatybilizujący wpływ polietylenu małej gęstości funkcjonalizowanego kwasem akrylowym (PE-LD/AA), bezwodnikiem maleinowym (PE-LD/MA) bądź bismaleinoimidem (PE-LD/BMI) na różniące się składem trójskładnikowe mieszaniny PE-LD/poliamid 6 (PA6)/terpolimer etylen-propylen-dien (EPDM) (tabela 1). Mieszalność oceniano za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej, którą stosowano też do badania zjawisk topnienia i krystalizacji (rys. 1 i 2). W celu scharakteryzowania właściwości przetwórczych mierzono momenty obrotowe badanych układów w funkcji czasu oraz wartości jednostkowej energii mieszania po 1 minucie (tabela 1). Funkcjonalizowany PE-LD modyfikuje właściwości przetwórcze, stopień krystaliczności PE-LD i PA6 (rys. 3) oraz udarność mieszanin (rys. 4). Wpływ ten przypisano reakcjom chemicznym między grupami funkcyjnymi kompatybilizatorów oraz grupami końcowymi PA6. Określono wpływ składu na zbadane właściwości mieszanin.


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, poliamid 6, funkcjonalizowany PE-LD, mieszalność, kompatybilizacja, przetwarzalność, stopień krystaliczności, udarność


e-mail: darier@icmpp.ro


R. N. Darie, C. Vasile, M. Kozlowski (104.6 KB)
Wpływ kompatybilizacji na reaktywne przetwórstwo mieszanin polietylen małej gęstości/poliamid 6/EPDM (j. ang.)