English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, M. Rohn

Budowa, stabilność termiczna i właściwości mechaniczne poliuretanów

na podstawie glikolizatu odpadowej pianki poliuretanowej uzyskanego

przy użyciu 1,6-heksanodiolu jako glikolu

Polimery 2008, nr 11-12, 871


Streszczenie

W wyniku glikolizy odpadowej pianki poliuretanowej za pomocą 1,6-heksanodiolu (HDO) otrzymano glikolizat zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości umożliwiającej dalszy jego przerób. Poliuretany (PUR) syntetyzowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu difenylenometanu (MDI) i glikolizatu, a następnie (bez stosowania katalizatorów) przedłużano łańcuch uzyskanego prepolimeru diizocyjanianowego 1,4-butanodiolem (BDO), glikolem etylenowym (GE) lub HDO. Szczegółowo przeanalizowano widma FT-IR zarówno próbek PUR (rys. 1), jak i gazowych produktów ich rozkładu w temp. do 609°C. Metodą analizy termograwimetrycznej określono odporność cieplną PUR - w temp. ok. 320°C ubytek masy wynosił 5%. Scharakteryzowano również właściwości mechaniczne przy rozciąganiu oraz ścieralność i gęstość PUR.


Słowa kluczowe: odpadowe pianki, glikolizaty, poliuretany, synteza, właściwości użytkowe


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, M. Rohn (177.7 KB)
Budowa, stabilność termiczna i właściwości mechaniczne poliuretanów na podstawie glikolizatu odpadowej pianki poliuretanowej uzyskanego przy użyciu 1,6-heksanodiolu jako glikolu