English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, M. Rohn

Glikoliza odpadów poliuretanowych.

Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów

Polimery 2007, nr 9, 627


Streszczenie

Na podstawie literatury przedstawiono sposoby oczyszczania produktów glikolizy odpadów poliuretanowych w celu ich ponownego wykorzystania w syntezie poliuretanów (PUR). Metody te obejmują ekstrakcję, destylację oraz usuwanie grup aminowych (szkodliwych w dalszym procesie otrzymywania PUR) za pomocą np. tlenków alkilenowych, eterów glicydylowych lub cyklicznych węglanów. Opisano metody badań glikolizatów i produktów dekompozycji odpadów PUR pozwalające na ustalenie optymalnych warunków prowadzenia glikolizy. Omówiono także możliwości ponownego wykorzystania oczyszczonych glikolizatów w syntezie pianek, elastomerów i klejów PUR oraz biodegradowalnych kompozytów poliuretanowych.


Słowa kluczowe: odpady poliuretanowe, glikoliza, oczyszczanie produktów, dezaminacja, ponowne wykorzystanie


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, M. Rohn (270.2 KB)
Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów